Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (76)

Върнато за ново обсъ

  Със Заповед №АК-01-ЗД-87/14.03.2016 г. Областния управител връща Решение №76/28.01.2016 г. на Общински съвет Раднево.

 

МОТИВИ

 

  С Решение №76/25.02.2016 г. на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Раднево изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на общинския съвет.

  С §2 от решението са направени изменения на чл. 5, ал. 1 от досега действащия правилник по т. 13 и т. 14, като е добавено „с поименно гласуване, с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците”.  

  В гласуването са участвали 20 общински съветника, като решението е прието единодушно.

  В приетите текстове по т.13 и т. 14 на ал. 5 от Правилника, Общински съвет Раднево уточнява разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 15 от ЗМСМА във връзка с начина на гласуване и изискуемия брой гласове за приемане на решение по съответната точка. И по двете точки се установяват правила за гласуване, които надхвърлят установените в закона изискуеми гласове. Тези текстове не попадат под изискването на чл. 27, ал 4 от ЗМСМА за приемане с абсолютно мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

  В тази връзка, като определя гласуване със завишено мнозинство, Общински съвет Раднево нарушава разпоредбите установени в ЗМСМА и затруднява приемането на решенията от съвета.

  Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост и като нормативен акт от по-ниска степен, не трябва да противоречи на закона, а да го допълва и отстранява недостатъците му.

  С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №76/25.02.2016 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно в частта му по §2, с който са направени изменения на чл. 5, ал. 1, т. 3 и т. 14 от досега действащия правилник.

  Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №76/25.02.2016 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 18.03.2016 г.
Последна редакция: 18.03.2016 г.