Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (870)

Върнато за ново обсъ

     Със Заповед № АК-01-ЗД-1/05.01.2015 г. Областния управител връща Решение №  870/18.12.2014г. на Общински съвет Раднево

 

Мотиви:

 

     В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-173/29.12.2014 г. са постъпили Решения по Протокол № 51 от проведеното на 18.12.2014 г. заседание на Общински съвет Раднево.

     Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение № 870/18.12.2014 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно, поради следните съображения:

     С Решение № 870/18.12.2014 г. Общински съвет Раднево на  основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.10в, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 198б,  т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилник за организацията  и  дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация:

     I. Упълномощава инж. Петър Христов Петров, заместник-кмет ТСУСПОС в Община Раднево да участва като представител  на Община Раднево в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Стара Загора, което ще се проведе в началото на 2015 г. в Областна администрация  Стара Загора, при следния дневен ред:

     1. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора за 2014 г.;

     2. Разглеждане на проект за бюджет за 2015 г. и вземане на решение за приемане на препоръчителни вноски на държавата и общините в бюджет на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора за 2015 г. съгласно чл. 20, ал 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

     II.  Съгласува следната позиция на Община Раднево по въпросите от дневния ред:

     1. Приема бюджета на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр Стара Загора за 2014г.;

     2. Одобрява проект за бюджет на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр Стара Загора за 2015г.;

     3. Приема определената препоръчителна вноска на държавата, възлизаща на 2 000 лв. и размера на вноската на вноската на общините в бюджет на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр Стара Загора за 2015г., съгласно чл. 20, ал 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. За Община Раднево вноската е в размер на 216 лв.

     В гласуването са участвали 21 общински съветника, като решението е прието единодушно.

     Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

     Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 изрично установява, че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

     Видно от протокола, решението е взето, без да  са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не присъства поименното гласуване, което съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с  поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.

     С оглед липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, като резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол. Невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.

     С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 870/18.12.2014 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно.

     Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 870/18.12.2014 на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 09.01.2015 г.
Последна редакция: 09.01.2015 г.