Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (911)

Върнато за ново обсъ

 

      Със Заповед № АК-01-ЗД-76/27.02.2015 г. Заместник областния управител на  област Стара Загора оправомощена със Заповед № РД- ЗД-76/26.02.2015  на Областния управител върна Решение №911/12.02.2015 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане   

          

Мотиви:

 

      С цитираното решение  Общински съвет Раднево на основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 42, ал.5 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Боздуганово, Гено Иванов Генов, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет и определя основно месечно възнаграждение в размер на 847 лв.  

    Към решението са приложени копия от документи: предложение с вх. № 51/10.02.2015 г. от г-н Георги Бинев - общински съветник до Общински съвет Раднево относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Боздуганово, общ. Раднево, както и автобиография, подписана от  на кандидата.

      Върнатото за ново обсъждане решение е взето при хипотеза, регламентирана в ЗМСМА съгласно която: Общинския съвет да избере временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет при наличие на предпоставките - прекратени пълномощия на кмет на кметство и до края на мандата да остава по-малко от една година като частични избори не се провеждат.

    Решение №911 от проведеното на 12.02.2015 г. заседание на общинския съвет е взето при съществени нарушения на административно производствените правила и в нарушение на материалния закон.

      В процедурата по приемане на същото са допуснати нарушения на чл. 68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет съгласно който на заседанията в дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет. От приложените към решението материали няма протоколи, удостоверяващи обсъждането на решението от постоянните комисии, както и  не са внесени мотивирани становища.

     Макар и да включен проектът за решение в дневния ред на самото заседание, същото се явява в нарушение на чл. 69, ал.2, т.1 и 2 от Правилника - тъй като не са налице визираните в същата предпоставки и не попада в цитираната хипотеза - настъпване на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение, или спазване на законоустановен срок, който не позволява прилагането на установената процедура и съответно да обосновават включването на проекта за решение в деня на заседанието на Общински съвет Раднево.

   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. По силата на тази разпоредба се определя основното месечно трудово възнаграждение на кмета на общината, на кметовете на райони и на кметовете на кметства на територията на общината.Към решението не са приложени материали, от които да е видно как е определено посоченото в т. 2 от Решение №911/12.02.2015 г. основно месечно възнаграждение.

   Решението е взето от общинския съвет при допуснати  съществени нарушения на административно производствените правила, както и нарушение на материалния закон /ЗМСМА/ - липсва предложение на кмета относно размера на възнаграждението за временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Боздуганово, общ. Раднево.

      Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, със Заповед № АК-01-ЗД-76/27.02.2015 г. Заместник областния управител  на област Стара Загора  оправомощена съгласно Заповед № РД-ЗД-73/26.02.20145 г. на Областния управител върна Решение № 911/12.02.2015г. за ново обсъждане от Общински съвет Гурково като незаконосъобразно. 

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 04.03.2015 г.
Последна редакция: 04.03.2015 г.