Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (922)

Върнато за ново обсъ

      Със Заповед № АК-01-ЗД-94/12.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  922/26.02.2015г. на Общински съвет Раднево

          

Мотиви:

 

      С цитираното решение Общински съвет Раднево на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Предложение № 0100-302  от 13.02.2015 г. на Директора на Дирекция "Социална политика" завишава с 1/2 /половин/ щатна бройка числеността на Второстепенен разпоредител с бюджет Художествена галерия - Раднево, считано от 01.04.2015 г. Средствата за работна заплата да се осигурят от бюджета на Второстепенен разпоредител с бюджет - Художествена галерия - Раднево.

      В гласуването са участвали 19 общински съветника, като решението е прието единодушно.

      Съгласно  разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. Художествена галерия – Раднево е второстепенен разпоредител с бюджет, и като такъв нейните служители не са част от общинската администрация. С оглед на това, разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 е неприложима към Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител”. Тази разпоредба е създадена поради невъзможността да бъдат обхванати всички видове решения които са в правомощията на общинския съвет и се вземат от него. Затова при всяко решение на общински съвет, което не е съотносимо  към останалите точки в чл. 21, ал. 1, като правно основание се прилага чл. 21, ал. 1, т. 23. С оглед на това, следва като основание за приемането на  Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево да бъде използвана именно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация..

       С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно. 

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 922/26.02.2015 г.  на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 12.03.2015 г.
Последна редакция: 12.03.2015 г.