Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (930)

Върнато за ново обсъ

        Със Заповед № АК-01-ЗД-133/08.04.2015 г. Областния управител връща Решение №  930/26.03.2015г. на Общински съвет Раднево

          

Мотиви:

 

        С цитираното решение Общински съвет Раднево на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Общински съвет Раднево дава съгласие за предоставяне на имоти и проектни канали, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища /Приложение №1/, включени в 24 бр.  Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора, издадени на основание  чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на 1/2 от средното рентно плащане за съответното землище.

        С т.2 от същото упълномощава Кмета на Общината да сключи в срок до 15 април 2015 г. договори за наем със собствениците и/или ползвателите на масиви за ползване, включени в 24 бр. Заповеди от 2015 г.на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора, издадени на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, с предмет - включените в масивите за ползване по землища полски пътища и проектни канали за срок: стопанската 2014 г. – 2015 г. и цена - в размер на 1/2 от средното рентно плащане за съответното землище.

        В гласуването са участвали 19 общински съветника, като решението е прието единодушно.

        Към решението са приложени следните копия от документи: предложение от Кмета на община Раднево, писмо от         Директора на ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора и списък на имоти – публична общинска собственост, предоставени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014 - 2015 г. 

        В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет  Раднево е взел и горепосоченото решение, а именно предоставяне на имоти - полски пътища и проектни канали по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.     

        Решението е прието и на основание разпоредбата на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, съгласно която: „Директорът на областната дирекция "Земеделие" отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.”

        Следва да се има предвид, че императивния характер на изискването, посочен в текста на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, а именно: цената на имотите да е в размер на средното годишно рентно плащане за землището не допуска определянето на цена, различна от този размер.

        С решението си, Общински съвет Раднево може да оправомощи кмета на община Раднево да сключи договорите за наем, но не и да определя цената (защото тя е установена в чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ) и срока на договорите ( § 15 ПЗП на ЗСПЗЗ).

        В тази връзка, като определя цена от ½ от средното рентно плащане, Общински съвет Раднево нарушава разпоредбата на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗСПЗЗ, считам, че Решение № 930/26.03.2015 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 930/26.03.2015 г.  на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 09.04.2015 г.
Последна редакция: 09.04.2015 г.