Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (1461)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-281/25.09.2014 г. Областния управител оспорва Решение № 1461/11.09.2014г. на Общински съвет Стара Загора.
 

Мотиви:


 

   С решение № 1641/11.09.2014 г. Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласие на Управителя на „ Тролейбусни превози” ЕООД да сключи 5 / пет / годишен безвъзмезден договор с Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” за предоставяне на третия етаж и 15 кв.м от втория етаж от административната сграда на „Тролейбусни превози “ ЕООД Стара Загора.
   В гласуването са участвали 45 общински съветника, като решението е прието единодушно с 45 гласа „за”.
   Към Решението са приложени Акт за общинска собственост № 00982/25.08.2000 г., предложение от г-н Тихомир Томов – общински съветник за вземане на решението, както и писмо от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” до кмета на Община Стара Загора.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на тези си правомощия Общински съвет Стара Загора е взел и горепосоченото решение, а именно даване на съгласие на Управителя на „Тролейбусни превози” ЕООД да сключи 5 годишен безвъзмезден договор за част от имот – частна общинска собственост с Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”.
   Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗОС, имотите и вещите частна общинска собственост по чл. 3, ал. 2, т. 2 се управляват от кмета на общината, съответно от кмета на района, от кмета на кметството или от кметския наместник по местонахождението им. Разпореждането и управлението на собственост на общината, въпреки че се приемат в условията на оперативна самостоятелност, следва да се извършват, при спазване на процесуалните и материални норми, защото това е гаранция, че правомощието на общинския съвет е реализирано в законовата рамка и съответства на целите на местното самоуправление. С решение № 1461/11.09.2014 г. Общински съвет Стара Загора при неправилно приложение на ЗМСМА дава съгласие на Управителя на „Тролейбусни превози” ЕООД да сключи 5 годишен договор с Изпълнителна агенция Автомобилна Администрация за част от имот частна общинска собственост, представляващ трети етаж и 15 кв. м. от втори етаж от административна сграда на „Тролейбусни превози” ЕООД гр. Стара Загора.
   В решението не се конкретизира формата и видът на безвъзмездния договор. Подразбира се изразената от Общинския съвет воля за даване на съгласие за безвъзмездно управление върху част от обект частна общинска собственост. Съгласно чл.12, ал.3 от ЗОС имотите общинска собственост се предоставят за безвъзмездно управление от кмета на общината.
   Според разпоредбата на чл.12 ал.1 от ЗОС имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. В ал.3 на същия текст от закона е посочено, че имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Тези текстове от закона са възпроизведени в чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /НРПУРОС/.
   Предоставянето на имоти общинска собственост е уредено в глава трета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /НРПУРОС/. Разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от цитираната наредба дава право на кмета на общината, след съгласие на Общинския съвет да се разпорежда с имоти – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, да се предоставят за безвъзмездно управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури.
   Решението на Общински съвет е индивидуален административен акт по смисъла на дефиницията на чл.21, ал.1 от АПК, постановен от колективен орган. Формата на същия отговаря на реализираното с нея правомощие от Общински Съвет Стара Загора по смисъла на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
   На следващо място следва да се отбележи, че решение № 1464/11.09.2014 г. е прието при съществено нарушение на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания по издаването му. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо, липсата на фактически основания е съществено нарушение на административно-производствените правила, водещо до отмяна на акта дори и само на това основание. Фактическите основания, мотивирали административния орган да се произнесе с дадено решение, може да се съдържат не само в самия акт а и в друг , съпътстващ го документ. Мотивите съдържат обосноваването на акта, съображенията, които са ръководили органа да издаде дадения правен акт, и то – в този му вид и съдържание. Те представляват обяснението на съответния орган за конкретното му волеизявление, обективирано в правния акт. Поради това мотивите трябва да бъдат достатъчно конкретни, да съдържат конкретни съображения, за да изразяват становището на органа по въпроса, който се решава с административния акт. Следва да се има предвид, че се касае за липса на мотиви не само когато в акта не са изложени никакви съображения, но и когато такива съображения са от много общ характер или органът е изложил само фактически обстоятелства, без да вземе отношение към тях и без да изложи конкретни съображения.
   В конкретния случай решението на общинския съвет няма част, изрично наименувана „мотиви”. С оглед факта, че липсват мотиви, послужили като основание за приемане на решението на Общински съвет Стара Загора, считам, че същото е незаконосъобразно.
   Неспазване на законовата разпоредба на ЗОС, АПК и НРПУРОС на Община Стара Загора има за последица, постановен в съществено нарушение на закона административен акт.
   С оглед изложеното, считам че Решение № 1461/11.09.2014г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 1461/11.09.2014 г. на Общински съвет Стара Загора за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 25.09.2014 г.
Последна редакция: 25.09.2014 г.