Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (1507)

Върнато за ново обсъ

   Със Заповед № АК-01-ЗД-363/12.11.2014 г. Областния управител върна Решение № 1507/30.10.2014г. на Общински съвет Стара Загора.

 

Мотиви:

 

   С т.1 от Решение № 1507/30.10.2014 г. Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от НРПУРОС, Общински съвет Стара Загора обявява имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.174.1.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, брой нива на обекта: 1, застроена площ 76.00 кв.метра, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.515.174.1.1, под обекта: няма, над обекта: 68850.515.174.1.3, 68850.515.174.1.2, намиращ се в южната част на партерния етаж на ЖСК“Акация“, както и прилежащите части: мазе с площ 14.10 кв.метра и мазе с площ 37.35 кв. метра на ул. „Георги Сава Раковски“ № 66, УПИ ІІІ1181, кв. 46 – Васил Левски, гр. Стара Загора, актуван в АОС(п) № 13887 от 16.09.2014 г., за частна общинска собственост.

   С т.2 от решението упълномощава Кмета на Община Стара Загора да извърши всички последващи от горното решение действия.

   В гласуването са участвали 41 общински съветника, от които „за” са гласували тидесет и шест, „против” -един, въздържали се - четири.

   В чл. 140 от Конституцията на Република България, като основен закон е постановено, че общината има право на собственост, която използва в интерес на териториалната общност, а чл. 138 от същата е прогласено, че общинския съвет е органът на местно самоуправление. Следователно, той е този, който има правомощието да приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество – т. е. упражнява правата на едноличния собственик, на общината като правен субект и юридическо лице. Тези съображения се излагат, за да се обоснове правния извод, че в правомощията на общинския съвет е да управлява и да се разпорежда с имоти общинска собственост, но в интерес на общината и населението й.

   Общинският съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл. 21 от ЗМСМА, като съгласно т. 8 от същия приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. На самото заседание въпросът е бил разгледан като точка 10 от дневния ред. В изпълнение на тези си правомощия Общинският съвет е взел и Решение № 1507/30.10.2014 г.

   Като правно основание за приемането на акта са посочени чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно който Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства, както и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

   Към решението не е приложен Акт за публична общинска собственост. В предложението на Кмета на Община Стара Загора е изписан АОС/п/ № 13887 от 16.09.2014 г. Имотът е построен през 1964 г. като библиотека. С вх. № ДС-1/16.10.2014 г. по реда на чл.58, ал.2 от ЗОС Кметът на Община Стара Загора изпраща копие от акт за общинска собственост. В АОС/п/ № 13887/16.09.2014 г. имота е актуван като читалня. Читалнята е институция, която изпълнява държавни културно-просветни задачи в населените места.

   Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС, имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Видно от посочения законов текст, за да се промени вида на собствеността е необходимо имотът да е престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

   За да се промени вещноправния статут на имот - публична общинска собственост, е необходимо също така да са налице обективни предпоставки за това, изразяващи се в отпадане на съответното предназначение. Общинския съвет следва да прецени отпаднали ли са материално правните предпоставки за определяне на статута на имота като публична общинска собственост. При вземане на решението си за промяна на статута на имот по чл. 6 от ЗОС Общинския съвет следва да се позове или на отпадане на законовата разпоредба определяща имота като публична общинска собственост или на отпадане предназначението на имота за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение.

   В този смисъл е и Решение № 27 от 27.02.2013 г. по административно дело 219/2012 г. на Административен съд – Кърджали, потвърдено с Решение № 756 от 21.01.2014 г. по адм. дело № 5037/2013 г., III отделение на ВАС.

   Общинският съвет не е посочил в Решение № 1507/30.10.2014 г. убедителни доказателства за наличието на материално - правните предпоставки на чл. 6 от ЗОС за промяна характера на собствеността от публична в частна.Към решението няма приложени доказателства за наличието на такива преспоставки.

   Точно в обратния смисъл е становището на Постоянната комисия /ПК/ по законност и обществен ред която счита, че предложението на Кмета на Община Стара Загора за обявяване на имот за частна общинска собственост е незаконосъобразно. В становището е записано, че : „В предложението не са изложени каквито и да било мотиви за неизползване на имота по предназначението му. Предназначението на имота и местонахождението му са абсолютна предпоставка както за възможността, така и за очевидната нужда за използване на същия, с оглед на това, че имотът се намира в оживен градски район. При направената справка от ПК се е установи, че причината за неизползването на имота е неправилното администриране дейността на същия, изразяващо се в неназначаването на библиотекар, а не че не е налице обективна нужда на гражданите, в т.ч. на учащите, да ползват библиотеката.” В гласуването на ПК по законност и обществен ред са участвали 5 общински съветници, като „за” промяната са гласували нула, „против” – 5, „въздържал се” – няма.

   Ако процесния имот не е загубил значението си - трайно да задоволява обществените потребности с местно значение, то не  са налице и предпоставките, визирани в  чл.6, ал.1 от ЗОС , за да се промени предназначението му.

   Неспазването на нормативно изискване на чл. 6, ал. 1, от ЗОС, при приемане на Решение № 1507/30.10.2014 г. от Общински съвет Стара Загора има за последица административен акт постановен в съществено нарушение на материалния закон, а именно на ЗОС,.

   Решение № 1507/30.10.2014 г. е прието при съществено нарушение на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания по издаването му. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат  да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо, липсата на мотиви е съществено нарушение на административно-производствените правила, водещо до отмяна на акта дори и само на това основание.

   Мотивите към всяко решение трябва да съдържат, съображенията, които са ръководили органа да издаде дадения правен акт, и то – в този му вид и съдържание. Те представляват обяснението на съответния орган за конкретното му волеизявление, обективирано в правния акт. Поради това мотивите трябва да бъдат достатъчно конкретни, да съдържат конкретни съображения, за да изразяват становището на органа по въпроса, който се решава с административния акт. Съдебната практика приема, че се касае за липса на мотиви не само когато в акта не са изложени никакви съображения, но и когато такива съображения са от много общ характер или органът е изложил само фактически обстоятелства, без да вземе отношение към тях и без да изложи конкретни съображения. В конкретния случай в решението на общинския съвет Стара Загора няма част именувана „мотиви”, от която да се вижда ясно изразеното волеизявление на общинските съветници. С оглед факта, че са налице неясни мотиви, послужили като основание за приемане на решението на Общинския съвет, считам, че същото е незаконосъобразно.

   Неспазване на законовата разпоредба на ЗОС и АПК има за последица, постановен в съществено нарушение на закона административен акт.

   С оглед изложеното, считам че Решение № 1507/30.10.2014г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 1507/12.11.2014 г. на Общински съвет Стара Загора за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 12.11.2014 г.
Последна редакция: 12.11.2014 г.