Върнато за ново обсъждане решение № 427 от 30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение № 427 от 30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-155

 

Стара Загора   13.06.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното само

управление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, ал. 4 и ал. 5 във връзка с § 2, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №427/30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-74/07.06.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №35 от проведеното на 30.05.2018 г. заседание на Общински съвет Гурково.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №427/30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №427 на Общински съвет Гурково на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Параграф 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) Общински съвет Гурково приема образец на Декларации по чл. 35, ал. 1, т 2 о т. 4 от ЗПКОНПИ, които следва да бъдат подавани от кметове на кметства в община Гурково.

В гласуването са участвали 12 общински съветници, от които „За” – 11, „Против” - няма, „Въздържал се” – 1.

Чрез Решение №427 се задължават кметовете на кметства в Община Гурково да подават горепосочените Декларации по приетите от Общински съвет образци с презумпцията, че са спазени разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 и ал. 4 от ЗПКОНПИ  пред  Комисията се подават, по образец утвърден от същата, декларации за имущество и интереси, както и декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларации за имущество и интереси, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Съобразно разпоредбата на §2, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от същия закон подават и кметовете на кметства. В §4, ал. 3 задължените лица по горепосочения Параграф подават декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2  в срок до 8 юни 2018 г.

Считам, че Общински съвет Гурково е нарушил материалния закон като е одобрил свой образец на Декларации позовавайки се на ЗПКОНПИ. Последният следва да приема решение следвайки предписанията на закона в неговата цялост.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №427/30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково и Кмета на Община Гурково за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

 

За Областен управител
оправомощен със Заповед №РД-ЗД-124/21.05.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора

Създадена: 2018-07-24 10:55:13
Променена: 2020-07-12 16:47:42