Върнато за ново обсъждане решение №108 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение №108 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№АК-01-ЗД-3

Стара Загора    11.02.2020 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

ВРЪЩАМ

Решение №108/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-12/06.02.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №6 от проведеното на 30.01.2020 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №108/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №108/30.01.2020 г. Общински съвет Стара Загора решава:

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОС, дава съгласие за прекратяване на собствеността в УПИ XIII1666, 1667, в кв. 4960 по ПУП на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед №19-12-316 от 27.11.2019 г. на Община Стара Загора, целият с площ 2033 кв.м. чрез замяна, а именно:
  • Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.524.1667 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-73/19.11.2007 г. на ИД на АГКК, с проектна площ 5 кв.м., представляващ част от УПИ XIII1666, 1667, в кв. 4960 по ПУП на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора – общинска собственост, актуван с АОС №18858/20.12.2019 г, на цена 151 (сто петдесет и един) лева без ДДС,

за

  • Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.524.1668 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-73/19.11.2007 г. на ИД на АГКК, с проектна площ 5 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 68850.524.686 по КККР на гр. Стара Загора, попадащ в улична регулация, собственост на Даниел Димов Димиев, съгласно нот. акт №61 от 30.11.2018 г, на цена 151 (сто петдесет и един) лева без ДДС.
  1. Страните не си дължат доплащане.
  2. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката, както и всички такси по вписване на договора в Служба по вписванията гр. Стара Загора да се внесат от Даниел Димов Димиев.
  3. Възлага на Кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи нормативно определени действия.

В поименно гласуване са участвали 45 общински съветници, от които са гласували „За” – 45, „Против” – 0 и „Въздържал се” – 0.

Към решението са приложени: Удостоверение за данъчна оценка и Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на имотите, както следва:

  • За поземлен имот с проектен идентификатор 68850.524.1667, данъчна оценка: 150,90 лева (30,18 лв/кв.м.) и експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 270 лева (54 лв/кв.м);
  • За поземлен имот с проектен идентификатор 68850.524.1668, данъчна оценка: 120,68 лева (24,14 лв/кв.м.) и експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 270 лева (54 лв/кв.м).

Видно от гореизложеното, чрез своето Решение №108/30.01.2020 г. Общински съвет Стара Загора определя цена на всеки от имотите: 151 лева, която е с 0,10 лева над по-високо данъчно оценения общински имот и със 119 лева по-ниска от определената за всеки един от имотите експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 270 лева.

Съобразно разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. 1-во от ЗОС разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Съгласно чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро от ЗОС пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.

Нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС императивно определя пазарната цена на общинските имоти, предмет на разпоредителни сделки, по пазарната цена определена от независим оценител. Няма предвидена законова възможност тази цена да бъде намалявана по преценка на общинския съвет. В този смисъл е и Решение №2966 от 16.03.2016 г. на ВАС по адм. Д. №4792/2015 г., III о.

Към материалите въз основа на които Общински съвет Стара Загора е приел Решение №108/30.01.2020 г. не е приложено заявлението на г-н Димиев, от което да става ясно на каква стойност е оценил собствения си имот, искайки замяна на същия с общински. Ако е оценил същия с данъчната му оценка, то Общински съвет Стара Загора не е бил длъжен да оцени имотът – общинска собственост също с данъчната оценка за същия, а с пазарната му стойност. Т.е. при приемане на своето решение и определяне на цената на имота, с който се разпорежда, Общински съвет Стара Загора не е обвързан с желанието на заявителя за равностойност на имотите или за цена за собствения му, а с общинския/обществения интерес.

Законодателят, бидейки наясно с разликата в цените на имотите, спрямо тяхната данъчна оценка и реалната им пазарна стойност, защитава общинския/обществения интерес като създава на нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Общински съвет Стара Загора нарушава императивно определеният от закона начин на определяне цената на имота, за който се взема решение да бъде заменен за имот частна собственост, като определя цена на имота – общинска собственост под стойността на пазарната оценка.

В тази връзка, решението на общински съвет Стара Загора е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Стара Загора е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за общинската собственост, считам, че Решение №108/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора, Кмета на Община Стара Загора и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2020-02-12 10:55:12
Променена: 2020-11-26 14:42:24