Върнато за ново обсъждане решение №109 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение №109 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

№АК-01-ЗД-4

Стара Загора    11.02.2020 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

ВРЪЩАМ

Решение №109/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-12/0.02.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №6 от проведеното на 30.01.2020 г. заседание на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №109/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №109/30.01.2020 г. Общински съвет Стара Загора решава:

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОС, дава съгласие за прекратяване на собствеността в УПИ II370, 374, в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора, целият с площ 1195 кв.м. чрез замяна, а именно:
  • 9/1195 кв.м. ид. ч. от УПИ II370, 374, в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, общинска собственост, на цена 30 (тридесет) лева без ДДС,

с

  • 15 кв.м. ид. ч. от ПИ №374, в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, собственост на Димитър Иванов Диков, на цена 30 (тридесет) лева без ДДС.
  1. Замяната да се извърши без доплащане от страна на Община Стара Загора.
  2. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката, както и всички такси по вписване на договора в Служба по вписванията гр. Стара Загора да се внесат от Димитър Иванов Диков.
  3. Възлага на Кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи нормативно определени действия.

В поименно гласуване са участвали 44 общински съветници, от които са гласували „За” – 44, „Против” – 0 и „Въздържал се” – 0.

Към решението са приложени: Удостоверение за данъчна оценка и Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на имотите, както следва:

  • За 9/1195 кв.м. ид. ч. от УПИ II370, 374, в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, общинска собственост, данъчна оценка: 22,60 лева (2,51 лв/кв.м.) и експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 195 лева (21,67 лв/кв.м);
  • 15 кв.м. ид. ч. от ПИ №374, в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, собственост на Димитър Иванов Диков, данъчна оценка: 27,56 лева (1,84 лв/кв.м.) и експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 324 лева (21,60 лв/кв.м).

Видно от гореизложеното, чрез своето Решение №109/30.01.2020 г. Общински съвет Стара Загора определя цена на всеки от имотите: 30 лева, която е с 2,44 лева над по-високо данъчно оценения имот на Димитър Иванов Диков и със 165 лева по-ниска от определената за общинския имот експертна оценка за определяне на пазарна стойност: 195 лева.

Съобразно разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. 1-во от ЗОС разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Съгласно чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро от ЗОС пазарните цени на имотите и на

вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.

Нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС императивно определя пазарната цена на общинските имоти, предмет на разпоредителни сделки, по пазарната цена определена от независим оценител. Няма предвидена законова възможност тази цена да бъде намалявана по преценка на общинския съвет. В този смисъл е и Решение №2966 от 16.03.2016 г. на ВАС по адм. Д. №4792/2015 г., III о.

Към материалите въз основа на които Общински съвет Стара Загора е приел Решение №109/30.01.2020 г. не е приложено заявлението на г-н Диков, от което да става ясно на каква стойност е оценил собствения си имот, искайки замяна на същия с общински. Ако е оценил същия с данъчната му оценка, то Общински съвет Стара Загора не е бил длъжен да оцени имотът – общинска собственост също с данъчната оценка за същия, а с пазарната му стойност. Т.е. при приемане на своето решение и определяне на цената на имота, с който се разпорежда, Общински съвет Стара Загора не е обвързан с желанието на заявителя за равностойност на имотите или за цена за собствения му, а с общинския/обществения интерес.

Законодателят, бидейки наясно с разликата в цените на имотите, спрямо тяхната данъчна оценка и реалната им пазарна стойност, защитава общинския/обществения интерес като създава на нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Общински съвет Стара Загора нарушава императивно определеният от закона начин на определяне цената на имота, за който се взема решение да бъде заменен за имот частна собственост, като определя цена на имота – общинска собственост под стойността на пазарната оценка.

В тази връзка, решението на общински съвет Стара Загора е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Стара Загора е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за общинската собственост, считам, че Решение №109/30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора, Кмета на Община Стара Загора и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2020-02-12 11:01:17
Променена: 2020-11-26 15:16:30