Върнато за ново обсъждане решение № 118 от 29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато за ново обсъждане решение № 118 от 29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови

З А П О В Е Д

№ AК-01-ЗД-14

Стара Загора 09.10.2020 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 59, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) и чл. 56, ал 2 и ал. 11 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

ВРЪЩАМ:

Решение №118/29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-110/02.10.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №11 от проведеното на 29.09.2020 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №118 прието на 29.09.2020 г. от Общински съвет Братя Даскалови като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №118 от 29.09.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във вр. с чл. 8, ал. 9  от ЗОС актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. на община Братя Даскалови като включва  в точка III. ОПИСАНИЕ  НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – НОВА ТОЧКА:

18. Тротоарна площ – 22 (двадесет и два) кв. м., представляваща част от улица ОК 74-ОК 75 – публична общинска собственост пред УПИ I -  163 в квартал 29 по плана на с. Мирово.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 14, ал. 7  от ЗОС дава съгласие за отдаване под наем  за срок от 10 години на явен публичен търг на Тротоарна площ – 22 (двадесет и два) кв. м., представляваща част от улица ОК 74-ОК 75 – публична общинска собственост пред УПИ I -  163 в квартал 29 по плана на с. Мирово.

III. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС определя първоначална тръжна цена на тротоарна площ – 22 (двадесет и два) кв. м., представляваща част от улица ОК 74-ОК 75 – публична общинска собственост пред УПИ I -  163 в квартал 29 по плана на с. Мирово. В размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без ДДС месечен наем.

IV. Упълномощава кмета на общината да проведе тръжната процедура и сключи договори с лицата, спечелили търга.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 13 общински съветници, като „За” са гласували 13 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението е приложена Молба с Вх. №Т-756/25.08.2020 г. от г-жа Росица Василева Иванова за наемане на тротоарна площ – 22 кв.м. – находяща се „от северната страна, до входа на магазина“.

Съобразно действащата нормативна уредба и актуалната съдебна практика всяко приемано чрез гласуване решение на Общински съвет, като колективен административен орган на самоуправление по смисъла на чл. 18 от ЗМСМА, има характер на индивидуален административен акт и като такъв то следва да бъде мотивирано, като бъдат изложени причините, обуславящи неговото приемане.

 В конкретната хипотеза, с оглед непосочването на мотиви защо е необходимо да бъде отдавана под наем въпросната тротоарна площ, както и липсата на яснота за какви цели ще бъде използвана същата, взетото от Общински съвет Братя Даскалови Решение №118 от 29.09.2020 г. се явява немотивирано, съответно и незаконосъобразно.

Ако намерението е върху тази тротоарна площ, находяща се до вход на магазин, да бъдат поставени някакъв вид преместваеми обекти по смисъла на § 5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на Законa за устройство на територията, то следва да бъде взета предвид нормата на чл. 56, ал. 11 от ЗУТ, която предвижда временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради да се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет и да се вземе предвид разписаното в чл.2, ал 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Братя Даскалови правило, гласящо, че преместваеми съоръжения могат да се поставят върху части от тротоари, без това да пречи на основното предназначение на терените върху които се поставят.

Наред с това, съобразно нормата в ал. 2 на чл. 56 от ЗУТ изисква за преместваеми увеселителни обекти и за преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината, като условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

В тази връзка, решението на общински съвет Братя Даскалови е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 59, ал 1 от АПК и чл. 56, ал. 11 във връзка с ал. 2 на ЗУТ.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №188/29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови и Кмета на Община Братя Даскалови за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА                            

Областен управител

 

Създадена: 2020-10-13 06:53:46
Променена: 2021-04-17 01:58:02