Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък

З А П О В Е Д

АК-01-ЗД-13

Стара Загора 07.10.2020 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

ВРЪЩАМ:

 

Решение №244/24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-108/01.10.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №12 от проведеното на 24.09.2020 г. заседание на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №244 прието на 24.09.2020 г. от  Общински съвет Казанлък като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №244 от 24.09.2020 г. Общински съвет Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 8, във вр. с чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Взема решение да се предостави за временно и възмездно ползване за срок от 3 (три) години за обезпечаване на дейността  на „Клуб по тенис на маса – Розова долина“, ЕИК/ПИК 123154978, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ №2, ет.1, представлявано от Иван Желязков Каналиев, част от имот публична общинска собственост с обща площ от 103,04 кв.м. в т.ч. обособено помещение I с площ от 92,80 кв.м. и обособено помещение II (за склад и санитарен възел) с площ от 10,24 кв.м, представляващо част от сграда с идентификатор 35167.502.6525.2, публична общинска собственост , функц. предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи: един, застроена площ 222 кв.м. Сградата е разположена в Поземлен имот 35167.502.6525 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на Изп. директор на АГКК., с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Ал. Стамболийски“ №30, клуб „Розариум“, за което е съставен АПОС №719/03.09.2020 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 97,92 лв. без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 28 общински съветници, като „За” са гласували 28 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: Заявление за сключване на договор за наем, Устав на клуб „Розова долина“, Декларация за липса на недвижимо имущество – собственост на клуба, АОС, Скица и Справка от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Видно от посочените правни основания, при вземане на Решение №244 Общински съвет Казанлък се позовава на правната норма на чл. 14, ал. 6 от ЗОС, която предвижда възможността свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, който не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица на издръжка на общински бюджет, да бъдат отдавани под наем без търг или конкурс, като отдава под наем на юридическо лице с нестопанска цел имот общинска собственост по този ред. Съобразно представения АОС обаче статутът на имота, който бива предоставен под наем, е публична общинска собственост, от където следва, че е налице противоречие между условията, визирани в алинея 6 на чл. 14 от ЗОС от една страна, и фактите, сочещи на нейната приложимост, от друга. В настоящата хипотеза, коректната правна норма, регулираща конкретното правоотношение е чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, тъй като именно там са уредени редът и начинът за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост.     

Общественият интерес, визиран в ал. 6 на чл. 14 не е предвиден като изключващ реда за отдаване под наем по ал. 2 за имотите по ал. 7 на чл. 14 от ЗОС, тъй като последните по дефиниция задоволяват обществени потребности.

В тази връзка, решението на общински съвет Казанлък е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 14 от Закона за общинската собственост.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №244/24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък и Кмета на Община Казанлък за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА                            

Областен управител

Създадена: 2020-10-13 06:41:09
Променена: 2021-01-23 16:52:19