Върнато за ново обсъждане решение №45 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан

Върнато за ново обсъждане решение  №45 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-1

Стара Загора     07.02.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от  Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища (ЗНЧ).

 

 

В Р Ъ Щ А М

  Решение №45/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно. 

 

М О Т И В И:

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-7/04.02.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №5 от проведеното на 29.01.2020 г. заседание на Общински съвет Опан. 
 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №45/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно, поради следните съображения:
С Решение №45/29.01.2020 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 и ал.6 от ЗОС Общински съвет Опан: 
– по т. 1 Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публична общинска собственост, съгласно АПОС №258/12.11.2002 г., на Народно читалище „Пробуда 1“, с. Столетово, община Опан.
– по т. 2 Приема, че консумативите и другите разноски за поддържане на имота са за ползвателя.
– по т. 3 Възлага на Кмета на община Опан да сключи с председателя на читалищното настоятелство договор за безвъзмездно право на ползване за гореописания имот.
В поименно гласуване са участвали 11 общински съветника, като „ЗА” са гласували 11 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0. 
Общински съвет може да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като тези му правомощията произтичат по сила на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
В чл. 39 от ЗОС е уредено право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост да се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, като ал. 4 на същия член дава възможност безвъзмездно право на ползване да се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, а ал. 6 урежда, че въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
Посочените като правно основание за приемане на решението разпоредби на чл. 39 уреждат правото на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост. 
С Решение №45/29.01.2020 г. Общински съвет Опан учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публична общинска собственост, като имота не е описан в решението, а само е записано, че е съгласно АОС №258/12.11.2002 г. Същият АОС, от който е видно, че имота е публична общинска собственост, е приложен в документите към решението. В предложението на Кмета на общината се посочва, че е направено искане от читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда 1“ за предоставяне на сграда, отредена за културен дом и прилежащото към нея дворно място, находяща се в с. Столетово, като се казва, че същата е актувана с АПОС №258 от 12.11.2002 г.
Разпоредбата на чл. 34, ал. 6 от ЗОС отрежда учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, да се извършва при условия и по ред, определени в закон.
Специален по отношение на ЗОС закон в конкретния случай се явява Закона за народните читалища (ЗНЧ). В същия, единствената разпоредба, която урежда безвъзмездно предоставяне право на ползване е тази на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗНЧ, според която на народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост (без значение дали е публична или частна) безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди, като същото се погасява само с прекратяване на читалището.
В конкретния случай, при приемане на Решение №45 не са налице доказателства, които да обхващат хипотезата на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗНЧ.
В тази връзка, Решение №45/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбите на от Закона за собствеността и Закона за народните читалища.
 С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №45/29.01.2020 г. за ново обсъждане от Общински съвет Опан.
Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.     

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2020-02-13 13:54:04
Променена: 2020-11-26 14:23:06