Върнато за ново обсъждане решение №46 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан

Върнато за ново обсъждане решение №46 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-2

Стара Загора    07.02.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от  Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

 

 

В Р Ъ Щ А М

  Решение №46/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-7/04.02.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №5 от проведеното на 29.01.2020 г. заседание на Общински съвет Опан.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №46/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №46/29.01.2020 г. на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 5, ал. 4 от НРПУРИВОС, Общински съвет Опан дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична общинска в частна общинска за ПИ №000321, находящ се в местността „Бустан търла“ по КВС на с. Ястребово с начин на трайно ползване пасище, мера.

В гласуването са участвали 11 общински съветника, като „ЗА” са гласували 11 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Разпоредбата на чл. 21, ал 2 от ЗМСМА само изброява актовете, които в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема.

В чл. 6, ал.1 от ЗОС е дадена възможност имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, да се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

Наредба №2 на община Опан за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, в чл. 5, ал. 4 гласи: „Промяна в предназначението на имотите и вещите - общинска собственост от публична в частна, се извършва с решение на Общински съвет Опан взето с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.“

Общински съвет може да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като тези му правомощията произтичат по сила на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и решенията по тях се приемат с поименно гласуване – чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, каквото няма по Решение №46/29.01.2020 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за общинската собственост, общинската собственост е публична и частна. Правомощието да променя вида на собствеността е на общинският съвет като орган на самоуправлението. Това става с решение, с което може да се промени вида на собствеността при промяна на предназначението по реда и условията на чл. 6 от ЗОС.

От голямо значение относно режима на управление и разпореждане е определянето вида на собствеността. Имотите и вещите публична собственост имат специален режим на управление и разпореждане, като не могат да се отчуждават и прехвърлят в собственост на трети лица, не се придобиват по давност, а обременяването им с ограничени вещни права става само в случаите, определени със закон – чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС.

Разпоредбата на чл. 25 от ЗСПЗЗ, която се явява специална по отношение на ЗОС определя: „Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.

Хипотезата на чл. 25, ал. 3 допуска по изключение  промяна на предназначението на мерите и пасищата, като изброява императивно в какви случаи е допустимо да се извърши това, като ал. 9 указва, че условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в ППЗСПЗЗ.

Именно в чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е регламентирана процедурата, при която може да бъде променен начинът на трайно ползване на земеделската земя.

Съгласно предвиденото в посочената норма, производството за промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя се образува от ОСЗ по заявление от собственика на земеделската земя или упълномощено от него лице, като за имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Въз основа на заявлението на собственика, Началникът на ОСЗ назначава комисия в определен състав, която съвместно със собственика или упълномощено от него лице извършва проверка на място и съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от Началника на ОСЗ и се съобщава на собственика на имота. От анализа на цитираните норми следва, че актът, с който се променя начина на трайно ползване на земеделска земя, е одобрен от Началника на съответната ОСЗ протокол, съставен от комисията по чл. 78а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Едва при наличие на такъв влязъл в сила административен акт следва да се предприеме процедура по отразяване на промяната на начина на трайно ползване по реда на Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, или когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба №3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

В тази връзка, Решение №46/29.01.2020 г. на Общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбите на от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

 С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №46/29.01.2020 г. за ново обсъждане от Общински съвет Опан.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.        

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

Създадена: 2020-02-13 14:18:49
Променена: 2020-11-26 14:53:32