Върнато за ново обсъждане решение №64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Oпан

Върнато за ново обсъждане решение №64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Oпан

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-7

Стара Загора 15.05.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

 

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №64/29.04.2020 г. на Общински съвет Опан, в частта му по т. 3, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

  М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-53/08.05.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №7 от проведеното на 29.04.2020 г. заседание на Общински съвет Опан.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №64 прието на 29.04.2020г. от Общински съвет Опан като незаконосъобразно в частта му по т. 3, поради следните съображения:

С Решение №64/29.04.2020 г. Общински съвет Опан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема следното:

По т. 1: Одобрява изготвен проект за делба на имот №000321 с идентификатор 87713.49.321 по КВС на с. Ястребово, като се обособяват два дяла – Дял 1 с площ 13402 кв.м. и Дял 2 с площ 64966 кв.м;

По т. 2: Одобрява протоколи за трасиране, означаване и координиране на двата новосъздадени имота с проектни номера 87713.49.322 и 87713.49.323, образувани от имот №000321, с идентификатор 87713.49.321 по КВС на с. Ястребово с НТП „Пасище, мера”.;

По т. 3: Дава съгласие след  образуването на дял 1 с идентификатор 87713.49.323 с площ 13402 кв.м да се промени НТП на същия от Пасище в Нива;

По т. 4: Упълномощава Кмета на Община Опан да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване в КВС извършената промяна и всички последващи действия.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 11 общински съветници, като „За” са гласували 11 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като обаче тези действия следва да бъдат съобразени с нормите, заложени в специалните спрямо ЗМСМА закони, каквито се явяват ЗСПЗЗ и ЗОС.

Видно от т. 3 на Решение №64/29.04.2020 г., Общински съвет Опан дава съгласие да се извърши промяна на начина на трайно ползване на имот, който е отреден за пасище.  По нормата на чл. 25, ал. 1, изречение 2 „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.“

Действащата към момента нормативна уредба дава специален статут на земеделските земи с предназначение “пасище“. Посредством разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се допуска промяна на предназначението на земеделски земи с такъв статут по реда на Закона за общинската собственост единствено ако е налице някоя от петте изчерпателно изброени материалноправни предпоставки, визирани в същата алинея. В обсъжданото Решение №64/29.04.2020г. липсва правна и фактическа аргументация за промяната на НТП на имот с проектен идентификатор 87713.49.323 с площ 13402 кв.м. от пасище в нива.

При прилагане на горепосочената законова процедура за промяна на НТП на земя - „пасище“, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ предвижда съответният Общински съвет да приеме решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята по ал. 3 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението си общинският съвет определя и срока на валидност на даденото предварителното съгласие за промяна на НТП на имота, като ал. 9 указва, че „Условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона“.

В решението не са посочени конкретни правни и фактическите основания за издаването му, като единствения документ приложен към преписката е заявление за закупуване на част от имота, което не е законово основание за промяна на начина на трайно ползване на същия. Докладната записка на Кмета на общината също не съдържа такава фактическа обосновка.

В приетото от Общински съвет Опан решение не е представена информация и относно спазването на изискванията на разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от Правилника по прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общински съвет Опан не се е съобразил с императивно определеният от закона ред и начин за промяна на НТП на пасищата и мерите.

В тази връзка, решението на общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

С оглед гореизложеното връщам Решение №64 прието на 29.04.2020г. от Общински съвет Опан в частта му по т.3 за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.       

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-05-26 08:49:03
Променена: 2020-11-26 14:18:53