Върнато за ново обсъждане решение №91 от 26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №91 от 26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-6

Стара Загора      09.04.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД)

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №91/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-42/03.04.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №8 от проведеното на 26.03.2020 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №91/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно поради следните съображения:

Чрез Решение №91/26.03.2020 г. Общински съвет Чирпан,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 133, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:

Дава съгласие Община Чирпан да предостави на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов - Чирпан” за ползване на обособено трасе за спортно-състезателна и тренировъчна дейност (автокрос тип „бъги“) по предварително представен годишен график, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 81414.134.393 и 81414.134.340 в гр. Чирпан, местност „Високата могила, за срок от 3 (три) години.

В гласуването са участвали 20 от общо 21 общински съветници, от които „За” – 17, „Против” - няма и „Въздържал се” – 3.

При извършената справка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) се констатира, че двата поземлени имота, които се предоставят за ползване на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов - Чирпан”  са с предназначение: Земеделска – категория 5 и начин на трайно ползване: пасище.

Българският законодател е отредил специален статут на земеделските земи с начин на трайно ползване: пасище, като има разписани процедури за отдаването им под наем или аренда или учредяване на право на ползване.

Съгласно чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи пасищата от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Право на ползване може да се учреди с цел устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за пчеларството и то само върху маломерни и свободни имоти с начин на трайно ползване: пасище, или за част от тях.

Други възможности за учредяване право на ползване върху поземлени имоти с начин на трайно ползване: пасище или за отдаването им под наем или аренда, законодателят не е предвидил и това е именно за да защити максимално интересите на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, а чрез тях и животновъдството в България. Това е причината и промяната на предназначението на пасищата да става по изключение само в случаите определени в чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ и §6а от ПЗР на Закона за опазването на земеделските земи.

При извършената справка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) се констатира също, че двата поземлени имота са частна общинска собственост.

Съгласно чл. 25, ал. 1, изреч. 2 от ЗСПЗЗ собствеността на общините върху пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.

Следва да се има предвид, че правото на ползване е ограничено вещно право, да се ползва чужда вещ съобразно нейното предназначение. Видимо, с  Решение №91/26.03.2020 г. двата поземлени имота – пасище, няма да се ползват съобразно тяхното предназначение. Чрез същото, Общински съвет Чирпан допуска правната възможност ползвателят да ползва имотите извън тяхното предназначение, в нарушение на закона.

В Решение №91/26.03.2020 г., както и в Предложението на Кмета на община Чирпан за приемането му и в Протокола от проведеното заседание, липсват законосъобразни мотиви за учредяването на право на ползване върху поземлени имоти с идентификатори 81414.134.393 и 81414.134.340 и същото се явява прието в нарушение на материалния закон.

В тази връзка, считам че същото е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №91/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

 

Създадена: 2020-04-10 08:29:57
Променена: 2020-11-26 15:02:12