Заповед №ДС-ЗД-78/28.03.2018 за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Заповед  №ДС-ЗД-78/28.03.2018 за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

З А П О В Е Д

 

№  ДС-ЗД-78

 

Стара Загора    28.03.2018 г.

 

     На основание чл.124 а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл.124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и по повод мотивирано искане за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) с вх. № ДС-129/16.03.2018 г. от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.       

                                   

                                                                                                                                                                                                                                     РАЗРЕШАВАМ:

 

 

     На Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ЕИК 831661388, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19 представлявано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството да възложи изработване на ПУП – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък“, находящ се на територията на община Казанлък и община Павел баня, област Стара Загора.

     Съгласно чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл.125 от същия.

     Към заявлението е приложено: Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект: Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък, таблица с предварителна преценка за засегнатите имоти и карта на предлаганото трасе.

     Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закон за опазване на околната среда, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

     Проектът за ПУП-ПП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, общините Казанлък и Павел баня, със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

   Проектът за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал.12, т.1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл.129, ал.3, т.1 от ЗУТ.

     На основание чл. 124 б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и да се изпрати на кметовете на общините Казанлък и Павел баня, за разгласяване по реда на 124б, ал.2 от същия закон

     На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

Създадена: 2018-03-29 13:48:05
Променена: 2021-05-16 12:22:18