Заповед №АК-01-ЗД-144 от 07.06.2018 г. за връщане на Решение №443 - 30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Заповед №АК-01-ЗД-144 от 07.06.2018 г. за връщане на Решение №443 - 30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№АК-01-ЗД-144

 

Стара Загора    07.06.2018 г.

 

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 35. ал. 3 от Закон за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 45, ал. 3 и чл. 46 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Братя Даскалови

 

 В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №443/30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови, за ново обсъждане  от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-72/05.06.2016 г. са постъпили Решения по Протокол №39 от проведеното на 30.05.2018 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №443/30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно поради следните съображения:

 

  С Решение №443/30.05.2018 г. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС):

  1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост между Наталия Иванова Танева-Александрова от гр. Пловдив, собственичка на жилищна сграда и гараж в груб строеж, съгласно нот. акт №87 от 23.04.2018 г., построени в УПИ XII-507 в кв. 22, с площ от 770 кв.м, по плана на с. Оризово – частна общинска собственост, съгласно АОС №5764/23.03.2018 г., чрез продажба на частта на общината, а именно УПИ XII-507 в кв. 22, с площ от 770 кв.м, по плана на с. Оризово.
  2. Определя цена за продажбата на УПИ XII-507 в кв. 22, с площ от 770 кв.м, по плана на с. Оризово в размер на 3200.00 лева без ДДС.
  3. Упълномощава Кмета на община Братя Даскалови да прехвърли правото на собственост на Наталия Иванова Танева-Александрова

Решението е прието с  9  гласа „За“, нула „Против“ и „Въздържал се“ - 3.

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост: „Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2 , чрез продажба на частта на общината“.

Видно от Решение №443/30.05.2018 г., чрез същото се продава УПИ XII-507 в кв. 22, с площ от 770 кв.м, по плана на с. Оризово, който е частна общинска собственост. Същевременно, волеизявлението на Общински съвет Братя Даскалови е свързано с продажбата на съсобствен имот, а от фактическите основания и приложенията към решението не се разбира за наличието на съсобствен имот между община Братя Даскалови и г-жа Наталия Иванова Танева-Александрова. Фактът, че върху УПИ XII-507 са построени жилищна сграда и гараж (в груб строеж), които са собственост на г-жа Танева-Александрова, в никакъв случай не означава, че е възникнала съсобственост между нея и община Братя Даскалови.

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Фактическите основания за приемане на Решение №443/30.05.2018 г. предполагат прилагането на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 45, ал. 3 и чл. 46 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Братя Даскалови.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закон за общинската собственост, считам че Решение №443/30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №443/30.05.2018 г.  за ново обсъждане от Общински съвет Братя Даскалови.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови и Кмета на Братя Даскалови за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.  

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-06-08 12:48:15
Променена: 2020-07-12 16:23:02