Заповед №АП-03-ЗД-324 от 15.09.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ: Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX

Заповед №АП-03-ЗД-32

 

З А П О В Е Д

№АП-03-ЗД-324

гр. Стара Загора                 15.09.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 2, т. 1, във връзка с чл. 6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Протокол №1 от 11.09.2015 г. за определяне на първоначална тръжна цена

 

 НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на посочената по-долу движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 

1.1 Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX, дата на първоначална регистрация 22.02.2000 г., регистрационен номер СТ 0660 СС, рама № KLAJF69ZEXK283414, № на двигателя C20SED049501, бензин, цвят тъмносин, с начална тръжна цена - 3 000 лв. (три хиляди лева ), без включен ДДС.

2. Търгът да се проведе на 05.10.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, а именно- 300 лв.  (триста лева ).

Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

4. Цена на тръжната документация: 24 лв. (двадесет и четири лева), с включен ДДС.

Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №507, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 25.09.2015 г. до 02.10.2015 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

5. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 25.09.2015 г. до 02.10.2015 г. (включително).

6. Оглед на моторното превозно средство се извършва от 28.09.2015 г. до 30.09.2015 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 61 32 13 – Добрин Манджуков – гл. специалист „Държавна собственост“ в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

7. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещи – частна държавна собственост, описана подробно в т. 1.1 от настоящата заповед.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител