Заповед №АП-03-ЗД-446 от 09.11.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ: ДЖИП КОМАНДЕР 3,0 CRD

Заповед №АП-03-ЗД-44

 

ЗАПОВЕД

№АП-03-ЗД-446

гр. Стара Загора   09.11.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 2, т. 2, във връзка с чл. 20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Протокол №1/11.09.2015 г. за определяне на първоначална тръжна цена

 

 НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за определяне на купувач на посочената по-долу движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 

1.1 Лек автомобил ДЖИП КОМАНДЕР 3,0 CRD, дата на първоначална регистрация 16.11.2006 г., регистрационен номер СТ 0001 ВА, рама J8H3E8M67Y522344, № на двигателя 64298040282846, дизел, цвят черен, с начална тръжна цена - 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), без включен ДДС.

2. Търгът да се проведе на 26.11.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, а именно - 2000 лв.  (две хиляди лева).

Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

4. Председателят на тръжната комисия, в посочения по-горе в настоящата заповед  ден и час, определя стъпката на наддаване, като същата съгласно чл. 22, ал.1 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост не може да бъде по - малко от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната тръжна цена.

5. Цена на тръжната документация: 24 лв. (двадесет и четири лева), с включен ДДС.

Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №507, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 18.11.2015 г. до 25.11.2015 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 18.11.2015 г. до 25.11.2015 г. (включително).

7. Оглед на моторното превозно средство се извършва от 23.11.2015 г. до 25.11.2015 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 61 32 13 – Добрин Манджуков – гл. специалист „Държавна собственост“ в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

8. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещи – частна държавна собственост, описана подробно в т. 1.1 от настоящата заповед.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител