Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. за категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони

Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. за категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони

З А П О В Е Д

№ АП-07-ЗД-27 #1

Стара Загора   18.01.2017 г.

 

На основание на чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 26, от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Списък на категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони, както следва:

1. Закон за държавния служител (чл. 25) – във връзка със сведения, свързани с класифицирана информация, представляваща служебна тайна, станали известни на държавните служители при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

2. Закон за държавната собственост (чл. 70, ал. 2)  – във връзка с отбелязванията в актовите книги на Актове за държавна собственост на недвижими имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща служебна тайна;

3. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ – чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 6 относно дейността по отсрочване от повикване на запасни и техника в общините при мобилизация за нормално функциониране на икономиката в областта;

4. Кодекс на труда – чл. 403 във връзка със сведения за служебно ползване, които са станали известни при упражняването на контрола и източника, от който е получен сигнал за нарушение на трудовото законодателство;

5. Закон за статистиката – чл. 22 относно дейностите, свързани със статистически изследвания и спазване на границите за поверителност на данните и за защита на класифицираната информация, представляваща служебна тайна;

6. Закон за достъп до обществена информация – чл. 7, ал. 1, чл. 13, ал. 2, т. 1 относно служебна информация, свързана с оперативна подготовка на актовете на Областен управител, която няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за администрацията, становища и консултации, необходими за вземане на решение) и информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Областния управител или от негово име, както и сведения подготвени от служители в Областна администрация съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;

7. Закон за защита на личните данни – чл. 22, ал. 4 относно данни, съдържащи класифицирана информация, представляваща служебна тайна;

8. Закон за електронните съобщения – чл. 243, ал. 1 относно предприемане на необходимите технически и организационни мерки за запазване на сигурността на електронните съобщителни мрежи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 Настоящата заповед отменя Заповед №АП-07-ЗД-55/11.02.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация  Стара Загора.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2017-02-08 22:00:00
Променена: 2020-07-12 16:58:21