Заповед №ДС-ЗД-101/09.03.2017 г. на Заместник областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-101/0

                                               

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-101 от 09.03.2017 г.

гр. Стара Загора

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-36/02.02.2017 г., Протокол №7/28.02.2017 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г., изменена със Заповед №ДС-ЗД-268/29.08.2016 г., Заповед №РД-ЗД-96/07.03.2017 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

20 кв. м от застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 по КККР на  град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на СГКК, целият с площ 2830 кв. м, с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. Имотът е актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ТРИ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 101 лв. (сто и един лева), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 19.04.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 50 лв. (петдесет лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 15.03.2017 г. до 13.04.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 15.03.2017 г. до 13.04.2017 г. (включително).

10. Оглед на обекта се извършва: от 03.04.2017 г. до 07.04.2017 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.  

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

Зам. областен управител,

оправомощен със Заповед №РД-ЗД-96/07.03.2017 г.

на Областния управител