Заповед №ДС-ЗД-104 от 19.03.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост – СОС с идентификатор 68850.516.15.1.10, гр.Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-104 о

Заповед

ДС-ЗД-104 от 19.03.2015 г.

гр. Стара Загора

    На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол №2/12.02.2015 г. от заседание на постоянната комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-37 от 04.02.2015 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

ОБЕКТ 7 (седем) с площ 14,45 кв.м. (четиринадесет цяло, четиридесет и пет стотни кв.м.), находящ се на първия етаж на ниското тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.1.10 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, едно, точка, десет), брой нива на обекта: 1 (едно), намиращ се в сграда №1 (едно), с функционално предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

      Имотът представлява част от сграда, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г. Отдаването под наем на част от имота – публична държавна собственост ще позволи по-доброто му стопанисване и управление в изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС. По отношение на гореописания имот няма постъпили други искания от ведомства по реда на чл. 15 от ЗДС.

  1. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от пет години.
  2. Предназначение на имота: ЗА КУЛТУРНА, ТУРИСТИЧЕСКА и ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
  3. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 282 лв. (двеста осемдесет и два лева), без включен ДДС.
  4. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.
  5. Търгът да се проведе на: 24.04.2015 г. (петък) от 14.00 часа на VIия етаж в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  6. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  7. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 24.03.2015 г. до 23.04.2015 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.
  1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 24.03.2015 г. до 23.04.2015 г. (включително).
  2. Оглед на обекта се извършва: от 06.04.2015 г. до 09.04.2015 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора. За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

инж. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител