Заповед №ДС-ЗД-105 от 20.09.2019 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост – ПИ 68970.502.482 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-105 от 20.09.2019 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост – ПИ 68970.502.482 по КККР на с. Старозагорски бани

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 105

 

гр. Стара Загора                 20.09.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №21 от 29.08.2019 г. и Протокол №24 от 18.09.2019 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г. на Областния управител, схема за поставяне на маси пред бистро „Централ“ в УПИ ІКОО в кв. 17 по плана на с. Старозагорски бани, приета с решение на ЕСУТ при Община Стара Загора с протокол №13 от 30.03.2016 г. по точка 7.2 и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора и Оценителски доклад №3096n от 16.09.2019 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 40,00 кв.м, представляваща част на застроен поземлен имот с идентификатор 68970.502.482, целият с площ 69224 кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11 от 23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: кв. 17, парцел І, съгласно схема за поставяне на маси пред бистро „Централ“ в УПИ ІКОО в кв. 17 по плана на с. Старозагорски бани, приета с Протокол №13 от 30.03.2016 г. по точка 7.2 на ЕСУТ при Община Стара Загора и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора, при съседи на поземления имот: 68970.502.481, 68970.502.474, 68970.502.272, 68970.502.380, 68970.502.381, 68970.502.608, 68970.502.625, 68970.502.326, 68970.502.622, 68970.502.613 – Скица на ПИ №15-738504-13.08.2019 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

      За имота е съставен АДС (частна) №8630/14.06.2016 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №6577 от 15.06.2016 г., акт №85, том ХVІІ, н.д. №3528, партида:158760.

 1. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ПЕТ години.
 2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
 3. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 90 лв. (деветдесет лева), без ДДС.
 4. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец в български лева по банков път до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.
 5. Търгът да се проведе на: 30.10.2019 г. (сряда) от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
 6. Депозит за участие: 50 лв. (петдесет лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 28.10.2019 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
 7. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 30.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.
 8. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 30.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (вкл.).
 9. Оглед на имота се извършва: от 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора на телефон: 042 613256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС, Дирекция АКРРДС.
 10. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-09-26 07:24:19
Променена: 2021-06-22 23:15:38