Заповед №ДС-ЗД-106 от 02.05.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-106 о

З А П О В Е Д

 

№  ДС – ЗД – 106

 

гр. Стара Загора        02.05.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. № ДС-509/07.11.2017 г.,  Протокол № 13/18.04.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, а именно:
 • Поземлен имот №000036 с площ 40,735 (четиридесет дка седемстотин тридесет и пет кв.м.) дка, находящ се в землището на с. Розово, община Казанлък, с начин на трайно ползване: естествена водна площ, при граници: имот №000361; имот №000362; имот №000360, землищна граница; имот №000014, съгласно скица № К04815/15.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък, актуван с АПДС № 8912/01.02.2018 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. №548 от 05.02.2018 г., Акт №123, том 2, н.д. №354, дв.вх. 547;
 • Поземлен имот №000081 с площ 156,577 (сто петдесет и шест дка петстотин седемдесет и седем кв.м.) дка, находящ се в землището на с. Бузовград, община Казанлък, с начин на трайно ползване: изкуствена водна площ, при граници: имот №000106, землищна граница, съгласно скица № К01841/15.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък, актуван с АПДС № 8913/01.02.2018г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. №547 от 05.02.2018 г., Акт №122, том 2, н.д. №353, дв.вх. 546.
 1. Срок за отдаване под наем: Имотите се отдават под наем за срок от ДЕСЕТ години.
 2. Предназначение на имота: За стопанска дейност.
 3. Първоначална тръжна месечна наемна цена общо за двата имота: 590 лв. (петстотин и деветдесет лева) без ДДС.
 4. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.
 5. Търгът да се проведе на: 06.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
 6. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева) без ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.
 7. Стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет лева) без ДДС.
 8. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

  Тръжните книжа се получават в стая №501, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 05.05.2018 г. до 04.06.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

 1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 05.05.2018 г. до 04.06.2018 г. (включително).
 2. Оглед на обектите се извършва: от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Областна администрация Стара Загора. 

   За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 251 – Ружа Желязкова – Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора.

 1. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, описани подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 04.05.2018 г.
Последна редакция: 04.05.2018 г.