Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване  на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

 

 

З А П О В Е Д

 

  №ДС-ЗД-12

 

Стара Загора  16.01.2018 г.

 

      На основание чл.129, ал.3, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 2 от 19.12.2017 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ДС-227/20.09.2017 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, чрез Стоян Киров – пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

 

ОДОБРЯВАМ:

 

      Подробен устройствен план - парцеларен план за имот №0.131 от землището на село Боздуганово с ЕКАТТЕ 17960, община Раднево, област Стара Загора и за поземлени имоти №0.192, №0.184, №0.350 от землището на село Преславен с ЕКАТТЕ 58236, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“.

    Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, чрез Стоян  Киров- пълномощник на Изпълнителния директор на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

      Проектант на обекта е инж. Христо Маринов Дянков.

 

      Настоящият проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) касае поземлени имоти от землищата на следните населени места: с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960, Община Раднево, Област Стара Загора и с. Преславен, ЕКАТТЕ 58236, Община Стара Загора, Област Стара Загора.

     Проектът е обявен в „Държавен вестник“( ДВ, бр. 59 от 21 юли 2017 г. и ДВ,  бр.66 от 15 август 2017 г.), като в законоустановения срок не са постъпили възражения.

 

      Трасето на ел. захранващият кабел преминава през следните имоти:

В землището на с. Боздуганово, общ. Раднево:

 Имот № 0.131 – Общинска публична собственост;

В землището на с. Преславен, общ. Стара Загора:

Имот № 0.192 – Общинска публична собственост;

Имот № 0.184 – Общинска публична собственост;

Имот № 0.350 – Общинска публична собственост;

Имот № 0.185 – Частна собственост.

      Общата дължина на трасето е 1 271.60 м, като 667.52 м. в землището на с. Боздуганово, общ. Раднево и  604.08 м.  в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора.

      Изготвени са регистри на имотите за всяко землище поотделно, като са отразени засегнатите от трасето имоти,  площта на сервитута, собственост, собственик и начин на трайно ползване. Приложени са и баланси на площите по нов начин на трайно ползване, по вид собственост и по видове територии по предназначение.

      Със Заповед № ДС-ЗД-194/02.06.2017 г. на Областния управител на oбласт Стара Загора се разрешава изработване на ПУП – ПП за изграждане наНово външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се в неурбанизирани територии на община Раднево – землище на с. Боздуганово и община Стара Загора – землище на с. Преславен, област Стара Загора, възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, чрез Стоян  Киров- пълномощник на Изпълнителен директор на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

      С Решение №561 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Раднево на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, е дадено предварително съгласие за прокарване на ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“ през ПИ №000131, общинска собственост в землището на с. Боздуганово.

      С Решение №1100 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Стара Загора на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, е дадено предварително съгласие за преминаване на трасе на ел. захранващ кабел за подобект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: „СОГ „Могила“, с. Преславен, община Стара Загора, през ПИ №000184, ПИ № 000192 и ПИ №000350 по КВС на землище с. Преславен, община Стара Загора, публична общинска собственост.

      С писмо изх.№КОС-01-2997 от 15.06.2017 г. Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора към Министерство на околната среда и водите дава становище, че за реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

      Със съгласувателно писмо №234 от 26.06.2017 г. от „ Електроразпределение ЮГ“ ЕАД се съгласува проект: ПУП - ПП за имот №0.131 от землището на село Боздуганово с ЕКАТТЕ 17960, община Раднево, област Стара Загора и за поземлени имоти №0.192, №0.184, №0.350 от землището на село Преславен с ЕКАТТЕ 58236, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“.

      Проектът е съгласуван с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, изх. №ТО-СП-105 от 09.06.2017 г.

      Приложено е съгласувателно становище изх.№95-Б-162 от 26.06.2017 г. на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК).

      Със Здравно заключение се съгласува ПУП – Парцеларен план за поземлен имот №000131 от землището на с. Боздуганово с ЕКАТТЕ 17960, община Раднево и за ПИ №000192, №000184, №000185 и №000350 от землището на с. Преславен с ЕКАТТЕ 58236, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: „СОГ „Могила“ изх. №АУ-3367 от 20 юни 2017 г., издадено от Регионална здравна инспекция - Стара Загора към Министерство на здравеопазването.

      Приложени са копия от проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за имот №0.131 от землището на село Боздуганово с ЕКАТТЕ 17960, община Раднево, област Стара Загора и за поземлени имоти №0.192, №0.184, №0.350 от землището на село Преславен с ЕКАТТЕ 58236, община Стара Загора, област Стара Загора за  подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила, съгласувани с Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора и Общинска служба по земеделие - гр. Раднево.

      По реда на чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява и се съобщава с обнародване в „Държавен вестник”.

 

      След  влизане в сила на  ПУП-ПП за горепосочения обект, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за енергетиката, възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите, през които преминава ел. захранващият кабел.

 

      Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административен съд Стара Загора, чрез Областния управител на област Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-01-16 12:30:36
Променена: 2021-05-16 11:58:32