Заповед №ДС-ЗД-127 от 29.03.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост.

Заповед №ДС-ЗД-127 о

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№  ДС – ЗД – 127

гр. Стара Загора        29.03.2017 г.

 

           На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № ДС-ЗД-63 от 16.02.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора и Протокол от 24.03.2017 г. от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, утвърден от Областния управител на област Стара Загора

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

            „ФИШЪР ПЛЕЙС – РЦ“ ЕООД, ЕИК 201537966 … за спечелило търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000035 с площ 107,162 декара, находящ се в местност „Хаджи Буков Азмак“, в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване: естествена водна площ, с ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „В“, има ограничителен характер по отношение на селскостопанската дейност, при граници и съседи: имот №000361, имот № 000034, имот № 000363, съгласно скица №К04478/01.10.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък.

           За имота е съставен АДС (публична) № 8718/16.11.2016 г., утвърден от Областния управител на област Стара Загора, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. № 9550/21.11.2016 г., акт № 99, том 30, н.д. № 6193, дв. вх. № 9544.

            Месечната наемна цена на гореописания имот е в размер на: 550 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС.

            С вносна бележка от 21.03.2017 г. по сметка на Областна администрация Стара Загора са внесени 552 лв. (петстотин петдесет и два лева) с ДДС. Сумата е внесена от „ФИШЪР ПЛЕЙС – РЦ“ ЕООД като депозит за участие в търга.

          На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „ФИШЪР ПЛЕЙС – РЦ“ ЕООД следва да заплати по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от 1428 лв. (хиляда четиристотин двадесет и осем лева) с ДДС, включваща:

  • сумата от 108 лв. (сто и осем лева) с ДДС, представляваща, заедно с внесения депозит за участие в търга – 552 лв. (петстотин петдесет и два лева) с ДДС, месечният наем за първия наемен месец, съгласно раздел VII, т. 2.1 от тръжните условия;
  • сумата от 1320 лв. (хиляда триста и двадесет лева) с ДДС, представляваща гаранция за изпълнение на задълженията по договора, равна на две месечни наемни вноски, съгласно раздел VII, т. 2.2 от тръжните условия.

            За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14-дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

            Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за отдаване под наем на имота, предмет на търга, в 7-дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

            Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

            На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на ведомството.

            На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаване на същата пред Административен съд Стара Загора.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация Стара Загора.

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител