Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”

Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”

 

З А П О В Е Д

 

№  ДС-ЗД-132

Стара Загора   08.04.2015 г.

 

          На основание чл. 124 а, ал.3 и ал. 7, във връзка с чл.124 б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) с вх. № ДС-111/ 13.03.2015 г. от Министерство на отбраната на Република България, чрез Георги Николов Йорданов – пълномощник на Министъра на отбраната,

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

    На Министерство на отбраната на Република България, ЕИК 000695324, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Дякон Игнатий” № 3, представлявано от Министъра на отбраната – Николай Нанков Ненчев да възложи изработването на ПУП – ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”, находяща се на територията на община Мъглиж и община Казанлък, област Стара Загора.  

     Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящото разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия. В него е предвидено трасето на оптичната кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2“ да започва от съществуваща технологична шахта „1151-113/ТШ1”, която се изгражда по ОКЛ „1151-1151-113/ ТШ2” по главен път I-5 близо до разклона за с. Ягода. Трасето се изгражда в обслужващата зона на главен път I-5 до пътен възел - разклон за с. Ръжена и продължава по път IV-66622  през селата Ръжена, Кънчево, Розово до Бузовград. Преминава жп линията Стара Загора - Тулово, чрез хоризонтален сондаж. От с. Бузовград трасето на ОКЛ се отклонява в северна посока по път III-608 към гр. Казанлък. Преминава пред Завод „Арсенал” и северно от  надлеза пресича ул. „Розова долина” и продължава по път I-6 като на западния изход на гр. Казанлък се изгражда технологична шахта „115-1151/ ТШ2” за присъединяване на ОКЛ „115-2421”. След нея трасето на ОКЛ продължава в източна посока по бул.”23 -ти пехотен Шипченски полк” и след като премине подлеза на жп линията на пресечката с ул. „Севт III-ти”, се изгражда технологична шахта „115-1151/ ТШ3”. От тази шахта ОКЛ продължава по бул. „23 -ти пехотен Шипченски полк” до шахта пред сградата на БТК.

     От технологична шахта „115-1151/ТШ3” трасето  се отклонява и в северна посока по ул. „Севт III-ти, като на пресечката с ул. „Стара планина” до оградата на обект „115” се изгражда технологична шахта „115/СТШ”.

     Оптичната кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2“ ще се изтегли в нова тръбна мрежа с профил 1 бр. тръба  HDPE Ø 40.

    Към заявлението са приложени: Задание за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2, Становище изх. № 33-НН-126 от 02.02.2015 г. на Министерство на културата относно съгласуване на проектното трасе, Становище изх. № КОС-01-232 от 22.01.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора, че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда, Протокол за предварителен оглед за определяне на трасе /километрично положение/ на линеен обект от 02.12.2014 г. на ОПУ-Стара Загора и пълномощно от министъра на отбраната на Република България.

     Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособни технически лица, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за електронните съобщения, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

    ПУП-ПП да бъде изработен и процедиран съобразно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на действащата нормативна уредба.

     За частта от проектното трасе, попадаща в земеделски територии да се представи решение за утвърждаване на трасе съгласно чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ

     Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

    Проектът за ПУП - ПП за елементи на техническата инфраструктура,  следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал.12, т. 1 от ЗУТ и одобрени по реда на чл.129, ал.3, т. 1 от ЗУТ.

     Съгласно чл. 124 б, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, същата не подлежи на оспорване.

          

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

          

 

 

 

 

Създадена: 2015-04-07 21:00:00
Променена: 2021-05-16 11:11:50