Заповед №ДС-ЗД-134/05.04.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-134/0

З А П О В Е Д

№ДС – ЗД – 134

гр. Стара Загора        05.04.2017 г.

 

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-113/15.03.2017 г.,  Протокол №9/30.03.2017 г. от заседание на комисия, назначена с Моя заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

            ОБЕКТ №1 (бивше фото) с площ от 17,63 кв. м, находящ се на първия етаж на високото тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.2, тип: „За търговска дейност”, намиращ се в сграда №2, с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15, брой нива на обекта: 1, актуван с АДС (публична) №8515/04.11.2015 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ПЕТ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 161,70 лв. (сто шестдесет и един лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 05.05.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 07.04.2017 г. до 04.05.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 07.04.2017 г. до 04.05.2017 г. (включително).

10. Оглед на обектите се извършва: от 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.  

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител 

Създадена: 05.04.2017 г.
Последна редакция: 05.04.2017 г.