Заповед №ДС-ЗД-138 от 21.04.2016 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ЧДС в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №140.

Заповед №ДС-ЗД-138 о

 

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-138

гр. Стара Загора      21.04.2016 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповед №ДС-ЗД-78/11.03.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване и протокол от 18.04.2016 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със заповед №ДС-ЗД-78/11.03.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. „ЯГОДА ВИЛИДЖ РЕЗОРТ” ЕООД, ЕИК 202728593, представлявано от МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА ОГНЯНОВА, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

    СУТЕРЕН с обща площ 120,44 кв. м и Тераса ЮГ с площ 20 кв. м, представляващи част от масивна двуетажна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №140, която по кадастралната карта на града е с идентификатор №68850.518.14.1 с площ от 135 кв.м, на 2 етажа, МК, построена 1929 г., с предназначение: друг вид обществена сграда, както и незастроена част от дворно място с площ 163 кв. м, съставляващо част от поземлен имот с идентификатор №68850.518.14, целият с площ 352 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи на поземления имот: 68850.515.73, 68850.518.13, 68850.518.21.

    Имотът представлява част от сграда, актувана с АДС (частна) №6215/12.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Стара Загора на 26.11.2009 г. с вх. рег. №11129, том ХХІХ, под №76, н. д. №6224, партида: 31498, 31499.

2. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;

4. Имотът се отдава под наем за сумата от: 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена; Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 1380,00 лв. (хиляда триста и осемдесет лева).

5. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „ЯГОДА ВИЛИДЖ РЕЗОРТ” ЕООД, ЕИК 202728593, представлявано от МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА ОГНЯНОВА, следва да заплати:

  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 1280,00 лв. (хиляда двеста и осемдесет лева), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 100 лв. (сто лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 2760,00 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева), представляваща: определената в чл. 9 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

6. За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

7. Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

8. Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

9. Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК (чл. 55, ал. 2 от ППЗДС).

Съгласно чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заповедта подлежи на обжалване от останалите участници в търга по реда на АПК.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител