Заповед №ДС-ЗД-150 от 11.06.2018 г. на Заместник областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост в с. Розово и в с. Бузовград, община Казанлък

Заповед №ДС-ЗД-150 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 150

 

гр. Стара Загора                 11.06.2018 г.

 

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповеди №№ДС-ЗД-106 от 02.05.2018 г. и РД-ЗД-124 от 21.05.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора и Протокол от 06.06.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № ДС-ЗД-106 от 02.05.2018 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

            „ТРОН“ ЕООД, ЕИК 123083337..., за спечелило търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  • Поземлен имот №000036 с площ 40,735 (четиридесет дка седемстотин тридесет и пет кв.м.) дка, находящ се в землището на с. Розово, община Казанлък, с начин на трайно ползване: естествена водна площ, при граници: имот №000361; имот №000362; имот №000360, землищна граница; имот №000014, съгласно скица № К04815/15.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък, актуван с АПДС № 8912/01.02.2018 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. №548 от 05.02.2018 г., Акт №123, том 2, н.д. №354, дв.вх. 547;
  • Поземлен имот №000081 с площ 156,577 (сто петдесет и шест дка петстотин седемдесет и седем кв.м.) дка, находящ се в землището на с. Бузовград, община Казанлък, с начин на трайно ползване: изкуствена водна площ, при граници: имот №000106, землищна граница, съгласно скица № К01841/15.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък, актуван с АПДС № 8913/01.02.2018 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. №547 от 05.02.2018 г., Акт №122, том 2, н.д. №353, дв.вх. 546.

            Месечната наемна цена на гореописаните имоти е в размер на: 640 лв. (шестстотин и четиридесет лева) без ДДС.

 

            С вносна бележка от 04.06.2018 г. по сметка на Областна администрация Стара Загора са внесени 100 лв. (сто лева), без ДДС. Сумата е внесена от „ТРОН“ ЕООД, като депозит за участие в търга.

            На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „ТРОН“ ЕООД следва да заплати:

  • сумата от 668 лв. (шестстотин шестдесет и осем лева) с ДДС, представляваща, заедно с внесения депозит за участие в търга – 100 лв. (сто лева), месечният наем за първия наемен месец, съгласно раздел VII, т. 2.1 от тръжните условия, по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.
  • сумата от 1536 лв. (хиляда петстотин тридесет и шест лева) с ДДС, представляваща гаранция за изпълнение на задълженията по договора, равна на две месечни наемни вноски, съгласно раздел VII, т. 2.2 от тръжните условия, по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14-дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

 

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за отдаване под наем на имота, предмет на търга, в 7-дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

 

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

 

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на ведомството.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаване на същата пред Административен съд Стара Загора.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

Заместник областен управител

оправомощен със Заповед № РД-ЗД-124/21.05.2018 г.

на Областния управител на област Стара Загора

Създадена: 12.06.2018 г.
Последна редакция: 12.06.2018 г.