ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Розово, с. Долно Изворово, с. Шейново и с. Ясеново, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Розово, с. Долно Изворово, с. Шейново и с. Ясеново, община Казанлък

     З А П О В Е Д

  № ДС-ЗД-154    

Стара Загора 17.08.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОДОБРЯВАМ:

Планове на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистри на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Мостени камъни” (Солника, Суванлъка),  и „Топраклъка” (Лагера), находящи се в землището на с. Розово, община Казанлък; „Дерин алчак”, „Бял бряг“, „Канлъ тепе“ (Канлък тепе), „Голямата река”, „До дерето”, „Дерето” (Коджа дере), и „Дутя”, находящи се в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък; „Шейновските лозя“, находяща се в землището на с. Шейново, община Казанлък; „Ашаклар дере и Кесе дере“,  находящи се в землището на с. Ясеново,  община Казанлък“.

На основание §19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

                

ГЕРГАНА МИКОВА                   

Областен управител

 

Държавен вестник бр. 76 от 28 август 2020 г.

Създадена: 2020-08-28 08:10:48
Променена: 2021-01-23 17:24:11