Заповед №ДС-ЗД-156 от 03.05.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост по КККР на гр. Николаeво

Заповед №ДС-ЗД-156 о

 

З А П О В Е Д

№ДС – ЗД – 156

гр. Стара Загора                 03.05.2017 г.

       

       На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №10/30.03.2017 г. и Протокол №12/25.04.2017  г. от заседания на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, Оценителски доклади №№3074z и 3075z от 10.04.2017 г., изготвени от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи:

  • Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51648.501.1005 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, хиляда и пет) с площ 1212 (хиляда двеста и дванадесет) кв.м по КККР на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-37/10.07.2007 г. на ИД на АК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: квартал: 69, парцел: V, при съседи: 51648.501.1012, 51648.501.1163, 51648.501.1004, 51648.501.1006 (Скица на ПИ №15-43991-02.02.2017 г.).

    Имотът е актуван с АЧДС №8761/07.03.2017 г.  Данъчната оценка е в размер на: 4 534,10 лв.

  • Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51648.501.1013 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, хиляда и тринадесет) с площ 1404 (хиляда четиристотин и четири) кв.м по КККР на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-37 от 10.07.2007 г. на ИД на АК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: квартал: 69, парцел: ХІІІ, при съседи: 51648.501.1163, 51648.501.1001, 51648.501.1903, 51648.48.110, 51648.501.1011 (Скица на ПИ №15-43969-02.02.2017 г.).

    Имотът е актуван с АЧДС №8762/07.03.2017 г.  Данъчната оценка е в размер на: 5 252,40 лв.

2. Първоначална тръжна продажна цена за двата имота: 10 938 лв. (десет хиляди деветстотин тридесет и осем лева), без включен ДДС.

3. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

4. Търгът да се проведе на 06.06.2017 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

5. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

6. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 05.05.2017 г. до 05.06.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

7. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 05.05.2017 г. до 05.06.2017 г. (включително).

8. Оглед на имота се извършва: от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

      ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

      Областен управител

Създадена: 04.05.2017 г.
Последна редакция: 04.05.2017 г.