Заповед №ДС-ЗД-158 от 09.05.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-158 о

 

З А П О В Е Д

№ДС – ЗД – 158

гр. Стара Загора          09.05.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №ДС-ЗД-134/05.04.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване и Протокол от 05.05.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-134/05.04.2017 г. на  Областния управител

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, гр. София, ЕИК 204459985 …., за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, а именно:

ОБЕКТ №1 (бивше фото) с площ от 17,63 кв. м, находящ се на първия етаж на високото тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.2, тип: „За търговска дейност”, намиращ се в сграда №2, с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15, брой нива на обекта: 1, актуван с АДС (публична) №8515/04.11.2015 г.

2. Срок за отдаване на имота под наем: ПЕТ години;

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;

4. Имотът се отдава под наем за сумата от: 166,67 лв. (сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена. Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 200 лв. (двеста лева);

5. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД гр. София, ЕИК 204459985 следва да заплати:

  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 100 лв. (сто лева), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 100 лв. (сто лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 400 лв. (четиристотин лева), представляваща: определената в чл. 9 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител 

Създадена: 10.05.2017 г.
Последна редакция: 10.05.2017 г.