Заповед №ДС-ЗД-166 от 30.05.2016 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-166 о

 

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-166

гр. Стара Загора        30.05.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 26.05.2016 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-132 от 15.04.2016 г., изменена със Заповед №ДС-ЗД-161 от 25.05.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

      „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980 …, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

  • Свободна площ от 5 (пет) кв.м, съставляваща част от покрива на високото тяло от сградата на Областна администрация Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляваща по КККР на града СГРАДА с идентификатор 68850.516.15.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две), с функционално предназначение: административна, делова сграда, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

          ​Имотът представлява част от сграда, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.

  1. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 168 лв. (сто шестдесет и осем лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена; Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 201,60 лв. (двеста и един лева, шестдесет стотинки).
  1. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 141,60 лв. (сто четиридесет и един лева, шестдесет стотинки), представляваща: определената в т. 3 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 60 лв. (шестдесет лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 403,20 лв. (четиристотин и три лева, двадесет стотинки), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

 

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 4, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител