Заповед №ДС-ЗД-170 от 30.04.2015 г. на Областния управител за прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – СОС с идентификатор 68850.516.15.1.10.

Заповед №ДС-ЗД-170 о

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-170

гр. Стара Загора                 30.04.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 24.04.2015 г. от заседание на комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-104/19.03.2015 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Обявявам за непроведен открития с Моя Заповед №ДС-ЗД-104/19.03.2015 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно: ОБЕКТ 7 (седем) с площ 14,45 кв.м. (четиринадесет цяло, четиридесет и пет стотни кв.м.), находящ се на първия етаж на ниското тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.1.10 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, едно, точка, десет), брой нива на обекта: 1 (едно), намиращ се в сграда №1 (едно), с функционално предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, представляващ част от сграда, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.

  1. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, описан подробно в т. 1 от същата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, както и на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора в три дневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ИД Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител