Заповед №ДС-ЗД-171 от 04.05.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68850.516.15.

Заповед №ДС-ЗД-171 о

ЗАПОВЕД

 

№ДС-ЗД-171

 

гр. Стара Загора                 04.05.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС и Протокол №6 от 29.04.2015 г. от заседание на постоянната комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-37 от 04.02.2015 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

Незастроена площ от 70 кв.м (седемдесет кв.м), разположена в северозападната част на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), целият с площ от 2830 кв.м (две хиляди осемстотин и тридесет кв.м) по КККР на града, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с АДС (частна) №7522 от 06.12.2012 г. в управление на Областния управител.

2.Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от пет години.

3.Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4.Първоначална тръжна месечна наемна цена: 353 лв. (триста петдесет и три лева), без включен ДДС.

5.Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6.Търгът да се проведе на: 08.06.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа на VIия етаж в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7.Депозит за участие: 200 лв. (двеста лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

8.Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 07.05.2015 г. до 05.06.2015 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.

9.Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 07.05.2015 г. до 05.06.2015 г. (включително).

10.Оглед на имота се извършва: от 18.05.2015 г. до 22.05.2015 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител