Заповед №ДС-ЗД-175/08.10.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-175/08.10.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-175

Стара Загора 08.10.2020 г.

На основание чл.124 а, ал. 3, ал. 7 и ал. 9, във връзка с чл.124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) с вх. №ДС-377/28.09.2020 г. от инж. Румен Райков – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

РАЗРЕШАВАМ:

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №62 представлявано от инж. Румен Райков – Управител, да възложи изработване на ПУП – Парцеларен план за Обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2 - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 и ел. кабел от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем, на територията на община Мъглиж и община Стара Загора“.

Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия. В него е предвидено проектиране на ПУП-ПП, във връзка с инвестиционно намерение за реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2  - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 и ел. кабел от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем, както и проектът за ПУП-ПП да бъде изработен в два етапа – предварителен проект с варианти на трасето и окончателен проект с утвърден вариант от Възложителя, в срок от 30 дни.

Трасето на водопровода започва от УПИ XII-1283 в урбанизираната територия на с. Ягода, община Мъглиж, продължава през землището на същото село, преминава през землището на с. Змейово, община Стара Загора, землището на гр. Стара Загора и завърша в имот с идентификатор 68850.529.2 в урбанизираната територия на гр. Стара Загора, съгласно приложения към заявление с вх. № ДС-377/28.09.2020, списък на засегнатите имоти.

Към заявлението са приложени: Техническо задание за изработване на ПУП- ПП за обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2  - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 и ел. кабел от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем, на територията на община Мъглиж и община Стара Загора“,  Ситуационен план и Списък на засегнатите имоти за същия обект, както и писмо изх. №КОС-01-3790(3) от 25.09.2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

 Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за опазване на културното наследство, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи.

Проектът за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

Със заявление № ДС-316/13.08.2020 г. от инж. Румен Райков – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е заявено да бъде издадена заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2 - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 на територията на община Мъглиж и община Стара Загора“. Същата е издадена под изх. №ДС-ЗД-157/24.08.2020 г. С писмо изх. №ЦУ-1931/17.09.2020 г. от инж. Румен Райков – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, към заявление с вх. №ДС-377/28.09.2020 г. , се обосновава необходимостта от промяна в параметрите на проектното трасе, като към заявлението е предадена актуализирана документация.

Във връзка с гореизложеното, с настоящата заповед ОТМЕНЯМ моя Заповед №ДС-ЗД-157/24.08.2020 г.

Заповедта да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за сведение, предвид разпоредбите на чл. 10 от Закона за водите.

Съгласно чл. 124 б, ал. 3, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, като същата не подлежи на оспорване.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-10-09 08:02:21
Променена: 2021-01-23 16:20:50