Заповед №ДС-ЗД-192 от 23.06.2016 г. на Зам. областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68970.502.482.

Заповед №ДС-ЗД-192 о

ЗАПОВЕД

№ДС – ЗД – 192

гр. Стара Загора                 23.06.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №7 от 17.06.2016 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-159 от 18.05.2016 г. на Областния управител и предвид Заповед №РД-ЗД-179 от 15.06.2016 г. на Областния управител

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

      Свободна площ от 40 кв.м, представляваща част на застроен поземлен имот с идентификатор 68970.502.482, целият с площ 69224 кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: кв. 17, парцел І, съгласно одобрена схема за поставяне на маси с Протокол №13 от 30.03.2016 г. по точка 7.2 на ЕСУТ при Община Стара Загора.

      За имота е съставен АДС (частна) №8630/14.06.2016 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №6577 от 15.06.2016 г., акт №85, том ХVІІ, н.д. №3528, партида:158760.

2.Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ТРИ години.

3.Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4.Първоначална тръжна месечна наемна цена: 153 лв. (сто петдесет и три лева), без включен ДДС.

5.Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6.Търгът да се проведе на: 29.07.2016 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7.Депозит за участие: 100 лв. (сто лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

8.Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 29.06.2016 г. до 28.07.2016 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.

9.Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 29.06.2016 г. до 28.07.2016 г. (включително).

10.Оглед на имота се извършва: от 04.07.2016 г. до 08.07.2016 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС или телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

МАРИАНА КРЪСТЕВА

Заместник областен управител,

оправомощена със Заповед №РД-ЗД-179 от 15.06.2016 г.

на Областния управител