Заповед №ДС-ЗД-193 от 24.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост - СОС с идентификатор 68850.516.15.2.2.

Заповед №ДС-ЗД-193 о

 

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-193

гр. Стара Загора      24.06.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-194/17.05.2016 г., Протокол №6/08.06.2016 г. от заседание на комисия, назначена с Моя заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г. и Заповед №РД-ЗД-179/15.06.2016 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част ОБЕКТ №1 (бивше фото) с площ от 17,63 кв. м, находящ се на първия етаж на високото тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.2, тип: „За търговска дейност”, намиращ се в сграда №2, с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15, брой нива на обекта: 1, актуван с АДС (публична) №8515/04.11.2015 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ТРИ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 185 лв. (сто и осемдесет и пет лева), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 29.07.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505 или №506, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 29.06.2016 г. до 28.07.2016 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 29.06.2016 г. до 28.07.2016 г. (включително).

10. Оглед на обектите се извършва: от 04.07.2016 г. до 08.07.2016 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора. 

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 61 32 55 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС или (042) 61 32 56 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

МАРИАНА КРЪСТЕВА

Заместник областен управител,

оправомощена със Заповед №РД-ЗД-179/15.06.2016 г.

на Областния управител