Заповед № ДС-ЗД-199/ 03.07.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1/ 04.12.2013 г.

Заповед № ДС-ЗД-199/ 03.07.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1/ 04.12.2013 г.
О Б Я В Л Е Н И Е
 
   Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл.154, ал. 5 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № ДС-ЗД-199/ 03.07.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1/ 04.12.2013 г. в частта на трасето на „Оптична кабелна линия „122-124” по южния тротоар на ул.„Ген. Столетов”, между улиците „Св. Отец Паисий” и „Д-р Стоянович”, поради наложилата се промяна на инвестиционното намерение по време на строителството по чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, съгласно одобрения работен проект, с възложител на обекта Министерство на отбраната на Република България, представлявано от Министъра на отбраната- Ангел Петров Найденов и упълномощен представител инж. Георги Николов Йорданов, с пълномощно № 3487/ 22.07.2013 г.
   На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица, чрез Областен управител на област Стара Загора, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от обнародването и в Държавен вестник.
 
ЖИВКА АЛАДЖОВА
Областен управител
Създадена: 2014-07-06 21:00:00
Променена: 2020-06-05 09:39:18