Заповед № ДС - ЗД – 199/ 09.06.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

Заповед № ДС - ЗД – 199/ 09.06.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№ ДС- ЗД -199

Стара Загора    09.06.2017 г.

 

            На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в пресмятането на общия размер на паричното обезщетение, посочено в Заповед № ДС-ЗД-143/18.04.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, както и писмо с вх. №ДС-165#21/06.06.2017 г. на Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед № ДС-ЗД-143/18.04.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, като в посочения общ размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти - частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“ вместо 40 133,64 лв. (четиридесет хиляди сто и тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки), да се чете 42 325,10 лв. (четиридесет и две хиляди триста и двадесет и пет лева и десет стотинки).

            В останалата си част Заповед № ДС-ЗД-143/ 18.04.2017 г. остава непроменена.

            Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ДС-ЗД-143/ 18.04.2017 г. на Областния управител.

            Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК.

           Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Раднево и Кмета на кметство с. Полски Градец, община Раднево, за поставянето й на определените места в сградата на общината съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

            В случай, че адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК  и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

            Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Раднево.

           Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

09.06.2017 г.

Създадена: 2017-06-08 21:00:00
Променена: 2020-08-11 16:17:10