Заповед №ДС-ЗД-201 от 26.07.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ ІV, кв.58

Заповед №ДС-ЗД-201 о

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 201

 

гр. Стара Загора                 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №24/29.09.2017 г. и Протокол №21/24.07.2018 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад №3077z от 29.09.2017 г., валиден до 29.09.2018 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ ІVОБЩ (четвърти), целият с площ 545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м в кв. 58 (петдесет и осем) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №1768/25.08.2017 г., презаверена на 25.07.2018 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота по АДС: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ ІІІ-584; при граници на имота по скица: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ І-584.

Имотът е актуван с АЧДС №5199/18.04.2007 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №5594 от 15.05.2007 г., Акт №111, том XVI, н.д. №3977, партида: 77496.

Данъчната оценка е в размер на: 1 251,80 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 9 680 лв. (девет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 03.09.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 31.08.2018 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506 и стая №508, етаж 5, всеки работен ден от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. (вкл.) след представяне на документ за платена цена.

  1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. (вкл.)
  2. Оглед на имота се извършва от 20.08.2018 г. до 24.08.2018 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност:

телефон: 042 613256 – Катя Ганчева – Главен експерт в Дирекция АКРРДС.

телефон: 042 613258 – Екатерина Димитрова – Старши експерт в Дирекция АКРРДС.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 31.07.2018 г.