Заповед №ДС-ЗД-202 от 12.06.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост по КККР на гр. Николаево

Заповед №ДС-ЗД-202 о

 

ЗАПОВЕД

 

№ДС – ЗД – 202

 

гр. Стара Загора                 12.06.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол от 06.06.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-156 от 03.05.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ЕООД, гр. София 1784, ЕИК 123575107 …… за спечелило търг с тайно наддаване за продажба на имотичастна държавна собственост, представляващи:

1.Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51648.501.1005 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, хиляда и пет) с площ 1212 (хиляда двеста и дванадесет) кв.м по КККР на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-37/10.07.2007 г. на ИД на АК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: квартал: 69 (шестдесет и девет), парцел: V (пети), при съседи: 51648.501.1012, 51648.501.1163, 51648.501.1004, 51648.501.1006 (Скица на ПИ №15-43991-02.02.2017 г.).

Имотът е актуван с АЧДС №8761/07.03.2017 г. Данъчната оценка е : 4 534,10 лв.

2.Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51648.501.1013 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, хиляда и тринадесет) с площ 1404 (хиляда четиристотин и четири) кв.м по КККР на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-37 от 10.07.2007 г. на ИД на АК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: квартал: 69 (шестдесет и девет), парцел: ХІІІ (тринадесет), при съседи:51648.501.1163, 51648.501.1001, 51648.501.1903, 51648.48.110, 51648.501.1011 (Скица на ПИ №15-43969-02.02.2017 г.).

Имотът е актуван с АЧДС №8762/07.03.2017 г. Данъчната оценка е: 5 252,40 лв.

Продажната цена на двата имота е в размер на: 11 137 лв. (единадесет хиляди сто тридесет и седем лева), без включен ДДС, от които 2 000 лв. (две хиляди лева) са внесени от „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ЕООД, гр. София, ЕИК 123575107, като депозит за участие в търга.

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ЕООД, гр. София, ЕИК 123575107, следва да заплати:

  • По банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 11 689,60 лв. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева, шестдесет стотинки), включваща:
  • сумата от 9 137 лв. (девет хиляди сто тридесет и седем лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 11 137 лв. (единадесет хиляди сто тридесет и седем лева) и 2) приспаднатият депозит: 2 000 лв. (две хиляди лева);
  • 20 % ДДС върху данъчната основа, определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС и чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. върху цената, по която е таксуван актът или документът) в размер на: 2 329,86 лв. (две хиляди триста двадесет и девет лева, осемдесет и шест стотинки);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 222,74 лв. (двеста двадесет и два лева, седемдесет и четири стотинки);
  • Данък за прехвърляне на имуществото2,5% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ в размер на: 278,43 лв. (двеста седемдесет и осем лева, четиридесет и три стотинки), в полза на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

 

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 12.06.2017 г.
Последна редакция: 12.06.2017 г.