Заповед №ДС-ЗД-202 от 26.07.2018 г. на Областния управител за откриване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.469 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-202 о

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 202

 

гр. Стара Загора     26.07.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №11/03.04.2018 г. и Протокол №21/24.07.2018 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 28.03.2018 г., валидна до 28.09.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.469 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин шестдесет и девет) с площ 1042 (хиляда четиридесет и два) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: квартал: 17 (седемнадесет), парцел: ІІІ-общ. (трети), при съседи: 68970.502.265, 68970.502.608, 68970.502.483, 68970.502.76 – Скица на ПИ №15-88059-13.02.2018 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №7175/30.07.2012 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №7964 от 31.07.2012 г., том XХІI, Акт №132, н.д. №4541, партида: 83396.

Данъчната оценка е: 2 448,30 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 49 800 лв. (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 03.09.2018 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 5000 лв. (пет хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 31.08.2018 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506 и стая №508, етаж 5, всеки работен ден от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. (вкл.) след представяне на документ за платена цена.

  1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. (вкл.)
  2. Оглед на имота се извършва от 20.08.2018 г. до 24.08.2018 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност:

телефон: 042 613256 – Катя Ганчева – Главен експерт в Дирекция АКРРДС.

телефон: 042 613258 – Екатерина Димитрова – Старши експерт в Дирекция АКРРДС.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 31.07.2018 г.