Заповед №ДС-ЗД-21 от 22.01.2018 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68850.209.70 по КККР на гр. Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-21 от

ЗАПОВЕД

№ДС – ЗД – 21

гр. Стара Загора                 22.01.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол от 16.01.2018 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-381 от 08.12.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„ТРАКИЕЦ КОМЕРС” ООД, ЕИК 203368080, гр. Стара Загора, … за спечелило търг с тайно наддаване за продажба на имотчастна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.209.70 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста и девет, точка, седемдесет) по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 9 (девет) кв.м, с ТПТ: Територия на транспорта, с НТП: За съоръжение за електропровод, номер по предходен план: 003070 (нула, нула, три, нула, седем, нула), при съседи от всички страни: 68850.209.896 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста и девет, точка, осемстотин деветдесет и шест) – Скица на ПИ №15-29629-17.012018 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

За имота е съставен АЧДС №8849/21.09.2017 г. в управление на Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №10341 от 25.09.2017 г., акт №153, том XХVI, R 10297, партида: 177260.

 

Продажната цена на гореописания имот е в размер на: 230 лв. (двеста и тридесет лева), без включен ДДС, от които 100 лв. (сто лева) са внесени от „ТРАКИЕЦ КОМЕРС” ООД, ЕИК 203368080, гр. Стара Загора, като депозит за участие в търга.

 

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „ТРАКИЕЦ КОМЕРС” ООД, ЕИК 203368080, гр. Стара Загора, следва да заплати:

  • По банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 135,52 лв. (сто тридесет и пет лева, петдесет и две стотинки), включваща:
  • сумата от 130 лв. (сто и тридесет лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 230 лв. (двеста и тридесет лева) и 2) приспаднатият депозит: 100 лв. (сто лева);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 4,60 лв. (четири лева, шестдесет стотинки);
  • 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, в размер на: 0,92 лв. (нула лева, деветдесет и две стотинки);
  • По банкова сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG62UNCR70008422236384, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, гр. Стара Загора - UNCRBGSF, код за вид плащане: 442500, сумата от: 5,75 лв. (пет лева, седемдесет и пет стотинки), представляваща: данък за прехвърляне на имуществото2,5% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 23.01.2018 г.