Заповед № ДС - ЗД – 210/ 20.06.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора

Заповед № ДС - ЗД – 210/ 20.06.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора

 

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

 

ДС- ЗД- 210

 

Стара Загора 20.06.2017г.

 

На основание чл. 34а,  ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.63б от Закона за енергетиката и §1, т. 24б от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, съвместна Заповед №РД-02-14-440/29.05.2017 г. и №ЗМФ-529/01.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на финансите, както и писмо с вх. №ДС-267/08.06.2017 г. на Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

НАРЕЖДАМ:

 

ОТЧУЖДАВАМ имоти - частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, както следва:

 

 № по ред

 Имот № по  скица

 Землище Местност Начин на трайно ползване

Име на собственик  на имота 

(тритe имена)

Площ  за отчуждаване  /дка/ Стойност на паричното обезщетение /лева/

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

001012

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Иван Калчев Иванов

0,653

100,00

2.

001015

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Йордана Стоянова Михалева

0,542

80,00

3.

001016

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Димитър Маринов Стоянов

1,117

160,00

4.

001017

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Петко Донев Проданов

0,304

40,00

5.

001019

с. Овчарци

Лозята

Лозе

Калина Дичева Бинева и

наследници на Кирчо Дичев Кирчев

0,283

40,00

6.

001031

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Тодор Атанасов Минков

1,743

260,00

7.

001034

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на  Иван Колев Иванов

1,602

230,00

8.

001191

с. Овчарци

Лозята

Лозе

наследници на Желю Кирчев Гочев

0,277

40,00

9.

030002

с. Овчарци

Кошукаръ

Нива

наследници на Иван Вълков Михов

9,864

3 950,00

10.

030005

с. Овчарци

Кошукаръ

Нива

Илия Костов Илчев

4,470

2 530,00

11.

030052

с. Овчарци

Кошукаръ

Нива

наследници на Жельо Вълков Иванов

4,960

2 810,00

ИМОТИ:

11

 

 

ОБЩО:

25,815

10 240,00

 

Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти - частна собственост е в размер  10 240,00 лв. (десет хиляди двеста и четиридесет лева и нула стотинки). Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител.

„Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на твърди горива - въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“, разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово. Добивът, осъществен от дружеството възлиза на около 85% от добива на въглища в страната и около 92% от добиваните лигнитни въглища. Чрез преработката на иззетите от находището твърди горива се произвежда приблизително 45% от електроенергията в страната.

Рудник „Трояново – 1“ е част от находище „Източномаришки въглищен басейн“, попадащо на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, за което е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 559/20.07.1999г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Добивните дейности от находище „Източномаришки въглищен басейн“ се извършват в рудници „Трояново – 1“, „Трояново – север“ и „Трояново – 3“, които са утвърдени като стратегически обекти от значение за националната сигурност с Постановление на Министерския съвет № 181 от 20.07.2009г.

Със Заповед № РД -02-14-1359 от 28.06.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен и влязъл в сила специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица – изток“ ЕАД, рудник „Трояново – 1“, обект: 2 за части от землищата на с. Полски Градец и с. Овчарци, общ. Раднево.

Отчуждителната процедура на посочените по-горе имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Раднево, област Стара Загора е с оглед осигуряване на нормалната и безпрепятствена дейност на дружеството, тъй като е невъзможно минно-технологичния процес на откриване и добиване на въглища да „заобиколи или прескочи“ тези парцели и това неминуемо би довело до спиране на минните работи.

Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, предмет на настоящата заповед са осигурени от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Сумата, необходима за изплащане на паричните обезщетения да бъде внесена по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Стара Загора, на Областна администрация Стара Загора и ще се изплаща след влизане в сила на заповедта в случай, че в едномесечен срок от публикуване на съобщение по реда на чл.39, ал.6 от ЗДС, обезщетението не бъде изплатено по искане на правоимащите лица пред „Мини Марица - изток“ ЕАД, с приложени документи, доказващи правото им на собственост.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК.

 Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Раднево и Кмета на кметство с. Ковачево, община Раднево, за поставянето й на определените места в сградата на общината, съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

В случай, че адреса на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК  и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Раднево.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-06-20 21:00:00
Променена: 2020-08-11 16:46:30