Заповед №ДС-ЗД-215 от 12.06.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 18157.125.945.

Заповед №ДС-ЗД-215 о

 

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-215

гр. Стара Загора                 12.06.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №3 от 18.03.2015 г. и Протокол №8 от 05.06.2015  г. от заседания на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-37 от 04.02.2015 г. на Областния управител, Оценителски доклад №3046z от 29.05.2015 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, представлявано от инж. Димо Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18157.125.945 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, деветстотин четиридесет и пет) с площ от 3257 (три хиляди двеста петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-3/18.01.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-24-439/15.09.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с ТПТ: територия на транспорта, с НТП: за ремонт и поддържане на транспортни средства, със стар идентификатор: 18157.125.107 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, сто и седем), с номер по предходен план: 00007 (нула, нула, нула, нула, седем), при граници: 18157.125.768 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, седемстотин шестдесет и осем), 18157.125.946 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, деветстотин четиридесет и шест), 18157.158.735 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто петдесет и осем, точка, седемстотин тридесет и пет), 18157.125.738 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, седемстотин тридесет и осем) – Скица на поземлен имот №15-138104-02.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №7779/29.04.2013 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Казанлък на 08.05.2013 г. с вх. рег. №3269, том 10, акт №85, н.д. №1975.

2. Първоначална тръжна продажна цена: 23 890 лв. (двадесет и три хиляди осемстотин и деветдесет лева), без включен ДДС.

3. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

4. Търгът да се проведе на 20.07.2015 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

5. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

6. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 18.06.2015 г. до 17.07.2015 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

7. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 18.06.2015 г. до 17.07.2015 г. (включително).

8. Оглед на имота се извършва: от 06.07.2015 г. до 10.07.2015 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС, Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител