Заповед №ДС-ЗД-217 от 12.06.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68850.516.15.

Заповед №ДС-ЗД-217 о

 

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-217

гр. Стара Загора                 12.06.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 08.06.2015 г. от заседание на тръжна комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-171 от 04.05.2015 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1.ЕТ „НДВ – НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ“, гр. Харманли, ЕИК 030264098 … за спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Незастроена площ от 70 кв.м (седемдесет кв.м), разположена в северозападната част на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), целият с площ от 2830 кв.м (две хиляди осемстотин и тридесет кв.м) по КККР на града, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с АДС (частна) №7522 от 06.12.2012 г. в управление на Областния управител;

2.Срок за отдаване на имота под наем: пет години;

3.Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;

4.Имотът се отдава под наем за сумата от: 354 лв. (триста петдесет и четири лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена;

Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 424,80 лв. (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет стотинки).

5.В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта ЕТ „НДВ – НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ“, гр. Харманли, ЕИК 030264098, следва да заплати:

  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 224,80 лв. (двеста двадесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 200 лв. (двеста лева);

  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 849,60 лв. (осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител