Заповед №ДС-ЗД-229 от 03.09.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – масивна сграда (фурна) с пл. №145, УПИ ХІХ296, кв. 16, с. Колена

Заповед №ДС-ЗД-229 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 229

 

гр. Стара Загора                 03.09.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №16/05.06.2018  г. и Протокол №25/30.08.2018 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и експертна оценка от 27.08.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Масивна сграда – фурна с обща застроена площ: 184,14 (сто осемдесет и четири цяло, четиринадесет стотни) кв.м с пл. №145 (сто четиридесет и пет), построена в общински УПИ ХІХ296 (деветнадесет за двеста деветдесет и шест) в кв. 16 (шестнадесет) по плана на с. Колена, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-382/07.03.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора, включваща: производствен обект (фурна) – застроена площ 120 (сто и двадесет) кв.м 1 (един) етаж, масивна конструкция, построена 1965 г., пристройка по северна фасада – застроена площ 54,44 (петдесет и четири цяло, четиридесет и четири стотни) кв.м, на 1 (един) етаж, масивна конструкция, построена 1965 г. и пристройка по източна фасада – застроена площ 9,70 (девет цяло,седемдесет стотни) кв.м, на 1 (един) етаж, масивна конструкция, построена 1965 г., при съседи на УПИ ХІХ296, кв. 16: север – улица, изток – Коленска река, юг – УПИ I138 и УПИ XVIII298, запад – улица (Скица №903/25.04.2018 г.).

Имотът е актуван с АЧДС №9046/18.07.2018 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №7000 от 20.07.2018 г., Акт №52, том XIХ, н.д. №3962, R 6995, партида: 186879. Данъчната оценка е в размер на: 3395,70 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 4000 лв. (четири хиляди лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 10.10.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 1000 лв. (хиляда лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 09.10.2018 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 10.09.2018 г. до 09.10.2018 г. (вкл.) след представяне на документ за платена цена.

  1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 10.09.2018 г. до 09.10.2018 г. (вкл.)
  2. Оглед на имота се извършва от 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност:

телефон: 042 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт в Дирекция АКРРДС.

 

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 05.09.2018 г.